Oficiální webové stránky města Šenov

Menu: důležité odkazy

Provozní řád Zámeckého parku Šenov

(1) Zámecký park Šenov je

a) veřejným prostranstvím ¹)

b) nemovitou kulturní památkou ČR ²)

c) významným krajinným prvkem ³)

(2) Zámecký park je veřejnosti přístupný celoročně denně, v době od 6:00 do 22:00 hod., výjimka platí pro účastníky

a) bohoslužeb konaných před a po uvedené době

b) účastníky povolených kulturních akcí.

(3) Užívání Zámeckého parku je zpoplatněno pouze pro účely uvedené v aktuálně účinné obecně závazné vyhlášce o místních poplatcích.

(4) Při pobytu v parku je každý povinen dodržovat podmínky stanovené tímto Provozním řádem, aby byl park užíván v souladu s jeho významem a určením.

(5) Komunikace mohou bez omezení využívat osoby na invalidních vozích, cyklisté mladší 10 let pouze v doprovodu dospělé osoby.

(6) V celém prostoru parku je zakázána jízda motorovými vozidly s výjimkou:

a) mechanizmů pro údržbu zeleně, při stavebních pracích a opravách zařízení parku

b) vozidel v souvislosti s konáním společenských akcí.

 (7) V parku platí zákaz :

a) podávání a konzumace alkoholických nápojů*)

b) zdržovat se osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných a psychotropních látek

c) vypouštět hospodářská zvířata, jízdy na koni

d) volného pobíhání psů a znečišťování prostranství jejich výkaly

e) přemisťovat a poškozovat mabiliář a vybudovaná zařízení

f) rozdělávat oheň, stanovat, nocovat

g) odhazovat jakékoli odpady volně na zem nebo je ukládat mimo místa k tomu určená, zakládat skládky odpadů

h) hlučným chováním obtěžovat ostatní návštěvníky.

(8) Je zakázáno poškozovat nebo ničit

a) stromy, keře, včetně jejich podzemních částí

b) květinovou výsadbu

c) travnaté plochy, včetně bylinných podrostů

d) znečišťovat nebo poškozovat objekt kašny a vodní plochu s příslušenstvím

e) ptačí budky připevněné na dřevinách.

(9) Pořadatel kulturních, společenských aj. akcí v parku  je povinen vyžádat si povolení Městského úřadu Šenov ke konání akce a dodržet podmínky stanovené povolením.

(10) Tento Provozní řád je závazný pro všechny návštěvníky parku. Kontrolu dodržování Provozního řádu provádí strážníci Městské policie Šenov. Návštěvník parku může být vykázán z prostor parku při nerespektování tohoto Provozního řádu.

(11) Porušení Provozního řádu lze postihovat jako přestupek nebo správní delikt, nejde-li o trestný čin.

Provozní řád byl schválen :
Radou města, dne 12.09.2012, usnesení 40. schůze, bod b)11.

Vysv.:
¹) §34 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

²) zákon č.20/1987 Sb., o státní památkov péči, ve znění pozdějších předpisů

³) zákon č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

*) Obecně závazná vyhláška č. 2/2008, O zákazu podávání alkoholických nápojů na veřejném prostranství