Oficiální webové stránky města Šenov

Menu: důležité odkazy

Volná pracovní místa

Starosta Města Šenova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa

STRÁŽNÍK MĚSTSKÉ POLICIE ŠENOV

Místo výkonu práce: Šenov
Termín nástupu: 01.07.2019, případně dle dohody
Platová třída: 7 (dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb.)
Pracovní poměr: na dobu neurčitou

Požadavky pro výkon práce:
občan České republiky starší 18 let,
střední vzdělání s maturitní zkouškou,
bezúhonnost a spolehlivost,
zdravotní způsobilost,
znalost práce s PC a programy MS Word, Excel,
řidičský průkaz skupiny B a praxe v řízení osobního vozidla nutná, 

Výhodou:
platné „Osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů“ dle zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii

Další předpoklady:
komunikační a organizační schopnosti, asertivní jednání, zodpovědnost, spolehlivost, schopnost samostatné i týmové práce, příjemné vystupování.

Písemná přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat tyto náležitosti:
jméno, příjmení a titul uchazeče,
datum a místo narození uchazeče,
státní příslušnost uchazeče,
místo trvalého pobytu uchazeče,
doručovací adresu,
číslo občanského průkazu,
telefonní spojení, případně e-mail,
datum a podpis uchazeče.

K přihlášce budou přiloženy tyto doklady, jako příloha:

  1. strukturovaný životopis s údaji o dosavadní praxi a dovednostech
  2. výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce prokazující bezúhonnost
  3. čestné prohlášení o bezúhonnosti
  4. čestné prohlášení o spolehlivosti
  5. ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Pro podání písemné přihlášky se určuje termín 20. 05. 2019 do 11.00 hodin, přihlášky podávejte na adresu: Městský úřad Šenov, Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov, nebo osobně na podatelnu městského úřadu.

Obálky budou označeny „Výběrové řízení – městská policie“.

Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly. Pokud nebude v přihlášce vyžádáno vrácení osobních materiálů, budou ihned po skončení výběrového řízení skartovány.

Bližší informace k tomuto výběrovému řízení podá v případě potřeby velitel městské policie, tel. 604 128 113.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení i bez uvedení důvodů kdykoli v jeho průběhu zrušit nebo nevybrat žádného z uchazečů.

V Šenově dne 26.04.2019
Ing Jan Blažek, starosta

 

Pozn.:

Bezúhonnost: (§ 4a, zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů)

(1) Bezúhonným pro účely tohoto zákona není ten,
a) kdo byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin nebo byl v posledních 5 letech pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný z nedbalosti, jestliže jeho jednání, kterým spáchal trestný čin, je v rozporu s posláním strážníka podle tohoto zákona,
b) jehož trestní stíhání pro úmyslný trestný čin bylo na základě pravomocného rozhodnutí o schválení narovnání zastaveno, a od tohoto rozhodnutí ještě neuplynulo 5 let, je-li jednání, kterým spáchal trestný čin, v rozporu s posláním strážníka podle tohoto zákona,
c) jehož trestní stíhání pro úmyslný trestný čin bylo pravomocně podmíněně zastaveno, a od uplynutí zkušební doby nebo lhůty, v níž může být rozhodnuto, že se osvědčil, neuplynulo ještě 5 let, nebo bylo v trestním řízení, které bylo proti němu vedeno, rozhodnuto o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání a od tohoto rozhodnutí ještě neuplynulo 5 let, je-li jednání, kterým spáchal trestný čin, v rozporu s posláním strážníka podle tohoto zákona,
d) kdo v čestném prohlášení podle odstavce 2 uvede nesprávné údaje nezbytné pro posouzení bezúhonnosti.

(2) Bezúhonnost uchazeče o zaměstnání strážníka podle odstavce 1 písm. a) se prokazuje výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší 3 měsíců. Bezúhonnost podle odstavce 1 písm. b) a c) prokazuje uchazeč o zaměstnání strážníka čestným prohlášením, které nesmí být starší 3 měsíců.

(3) Uchazeč o zaměstnání strážníka, čekatel nebo strážník je povinen osobě, která jménem obce jedná v pracovněprávních vztazích (§ 4 odst. 2), do 15 dnů ode dne zahájení trestního stíhání písemně oznámit, že proti němu bylo zahájeno trestní stíhání. K oznámení připojí kopii usnesení o zahájení trestního stíhání nebo v oznámení uvede výrok tohoto rozhodnutí, včetně označení orgánu, který jej vydal.

Spolehlivost: (§ 4b, zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů)

(1) Spolehlivým pro účely tohoto zákona není ten, kdo byl v posledních 3 letech opakovaně pravomocně uznán vinným z přestupku nebo jednání, které má znaky přestupku
a) na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi,
b) na úseku obrany České republiky,
c) proti veřejnému pořádku,
d) proti občanskému soužití,
e) proti majetku,
f) na úseku zemědělství, myslivosti a rybářství spáchaný tím, že úmyslně neoprávněně zasáhl do výkonu práva myslivosti nebo do výkonu rybářského práva anebo úmyslně lovil zvěř nebo chytal ryby v době hájení,
g) podle zákona o zbraních, nebo
h) podle § 28 odst. 1 nebo 2,

jestliže jeho jednání, kterým spáchal přestupek nebo které má znaky přestupku, je v rozporu s posláním strážníka podle tohoto zákona.

(2) Podmínka opakovaného uznání vinným z přestupku nebo jednání, které má znaky přestupku podle odstavce 1, je splněna, jestliže rozhodnutí o odpovědnosti za některý z přestupků uvedených v odstavci 1 nebo za jednání, které má znaky takového přestupku, nabude právní moci před uplynutím 3 let ode dne, kdy nabylo právní moci jiné rozhodnutí o odpovědnosti za některý z těchto přestupků spáchaný týmž pachatelem nebo za jednání, které má znaky některého z těchto přestupků, spáchané týmž pachatelem.

(3) Spolehlivým pro účely tohoto zákona není dále ten, kdo uvedl nesprávné údaje v čestném prohlášení podle odstavce 4.

(4) Spolehlivost prokazuje uchazeč o zaměstnání strážníka čestným prohlášením, které nesmí být starší 3 měsíců. Obec je oprávněna vyžádat si k ověření pravdivosti tohoto čestného prohlášení opis z evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů.

(5) Čekatel nebo strážník je povinen osobě, která jménem obce jedná v pracovněprávních vztazích (§ 4 odst. 2), do 15 dnů písemně oznámit skutečnost, že byl pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku uvedeného v odstavci 1.

(6) K oznámení podle odstavce 5 se připojí kopie rozhodnutí o přestupku nebo jednání, které má znaky přestupku.

Dokument PDF