Oficiální webové stránky města Šenov

Menu: důležité odkazy

Usnesení zastupitelstva

Jednací řád Zastupitelstva města Šenov (document PDF, 324 kB)
Plán práce zastupitelstva města Šenov na rok 2019 (document PDF, 190 kB)

14.11.2002 - 10.10.2006

Číslo zasedání Datum Formát souboru Velikost souboru
26. zasedání 21. 9. 2006 DOC 30.5 KB
25. zasedání 9. 8. 2006 DOC 22 KB
24. zasedání 21. 6. 2006 DOC 33.5 KB
23. zasedání 17. 5. 2006 DOC 28 KB
22. zasedání 30. 3. 2006 DOC 38.5 KB
21. zasedání 26. 1. 2006 DOC 29 KB
20. zasedání 15. 12. 2005 DOC 43 KB
19. zasedání 29. 9. 2005 DOC 23 KB
18. zasedání 22. 9. 2005 DOC 34.5 KB
17. zasedání 23. 6. 2005 DOC 35 KB
16. zasedání 31. 3. 2005 DOC 28 KB
15. zasedání 27. 1. 2005 DOC 32 KB
14. zasedání 9. 12. 2004 DOC 48 KB
13. zasedání 23. 9. 2004 DOC 34 KB
12. zasedání 24. 6. 2004 DOC 34.5 KB
11. zasedání 4. 5. 2004 DOC 20.5 KB
10. zasedání 25. 3. 2004 DOC 32.5 KB
09. zasedání 29. 1. 2004 DOC 26.5 KB
08. zasedání 11. 12. 2003 DOC 35.5 KB
07. zasedání 25. 9. 2003 DOC 39.5 KB
06. zasedání 3. 9. 2003 DOC 29 KB
05. zasedání 19. 6. 2003 DOC 37.5 KB
04. zasedání 27. 3. 2003 DOC 9.72 KB
03. zasedání 30. 1. 2003 DOC 9.05 KB
02. zasedání 12. 12. 2002 DOC 14.77 KB
01. zasedání 14. 11. 2002 DOC 4.76 KB

Období

Rozdělení kompetencí mezi uvolněné členy zastupitelstva

Zastupitelstvo města zvolilo na svém ustavujícím zasedání dne 8. 11. 2018 pět členů rady města, kterou tvoří starosta, místostarosta a další 3 členové rady. Počet uvolněných členů stanovilo zastupitelstvo na dva.

ZMě rozhodlo na 4. zasedání zastupitelstva města dne 26. 2. 2019 o rozdělení kompetencí mezi uvolněné členy zastupitelstva usnesením č. 4/c/5 takto:

Starosta
– strategie rozvoje města, územní plán
– organizační a technické zabezpečení jednání orgánů města – svolávání RMě, ZMě a kontrola materiálů
– občanské záležitosti – stížnosti a petice v oblasti, které má na starosti
– bezpečnost a ochrana veřejného pořádku – spolupráce s PČR
– městská policie – řídící a kontrolní činnost
– kontroly vyúčtování dotací na úseku, kde má zodpovědnost
– stavebně správní činnosti pro město
– vnitřní věci a správa – obecně závazné vyhlášky, nařízení obce
– evropské fondy a operační programy
– prevence kriminality- akce v MŠ, ZŠ, restaurace
– protidrogové aktivity
– školství – ZŠ, MŠ, ZUŠ
– vítání občánků
– setkání jubilantů 70
– výroční svatby
– opatření vedoucí ke zvyšování separace odpadů v domácnostech a modernizace sběrného dvora
– obnovy alejí
– chodníky – výstavba a opravy v severní části města
– opravy a modernizace školních budov a sportovišť v areálu škol
– zámecký park a úprava okolí Staré školy
– zateplování budov města
– garant komisí: sociální a volnočasová
– napojovaní občanů na kanalizaci SEVER, reklamace a rozšiřování kanalizace v této oblasti
– Region Slezská brána, Euroregion Beskydy, Region Bílé Karpaty
– MAS
– ORP – obce s rozšířenou působností
– Koordinace stavby Senior domu Pohoda
– vnitřní kontrolní činnosti
– cyklolávka

Místostarosta
– finance a rozpočet, včetně finančního výboru
– ekonomický rozvoj – půjčky, úvěry, zástavy majetku, pořizování majetku
– kultura – knihovna, muzeum, společenské akce, jarmark, ples
– inventarizace a vyřazování majetku
– podnikání – jednání s podnikateli ve věci výhledového rozvoje města
– získávání sponzorských darů a financí od podnikatelů, živnostníků a firem pro město osobními jednáními
– majetkoprávní vztahy města – vyvlastňování, věcná břemena
– občanské záležitosti – stížnosti a petice v oblasti, které má na starosti
– kontrola vyúčtování dotací na úseku, kde má zodpovědnost
– cestovní ruch – kulturní památky, naučná stezka
– rozvoj a koordinace autobusové a železniční dopravní obslužnosti
– bezpečnostní opatření na silnicích I., II. a III. třídy, které spravuje ŘSD a SS MSK
– výběrová řízení dle zákona o VZ
– optimalizace tras pro zásobování, nákladní a kamionovou dopravu
– sociální péče – DPS
– návštěvy jubilantů
– garant komisí: kulturní, dopravní
– opravy a údržba všech místních komunikací včetně údržby zeleně podél nich
– optimalizace, modernizace a údržba veřejného osvětlení
– výstavba a opravy chodníků v jižní části města
– opravy a modernizace ostatních budov v majetku města a sportovišť mimo areály škol
– manuál vizuální identity města
– sociální sítě pro komunikaci s občany
– smart city
– kotlíkové dotace a další opatření vedoucí ke zlepšení ovzduší ve městě

Společná oblast
– požární ochrana – výjezdová jednotka
– zahraniční styk Č-P a Č-S spolupráce
– krizové řízení – záplavy, vichřice, integrovaný záchranný systém
– setkávání a jednání se spolky a podnikateli
– organizace dětského dne, veřejného projednání a rozsvícení vánočního stromu
– propagace a publicita činnosti města
– jednání na ministerstvech, s představiteli statutárních měst, krajů a okolních měst
– spolupráce s církvemi