Oficiální webové stránky města Šenov

Menu: důležité odkazy

Usnesení zastupitelstva

Jednací řád Zastupitelstva města Šenov (document PDF, 324 kB)
Plán práce zastupitelstva města Šenov na rok 2019 (document PDF, 190 kB)

01.11.2014 - 07.11.2018

Číslo zasedání Datum Formát souboru Velikost souboru
28. zasedání 18. 9. 2018 PDF 906.5 KB
27. zasedání 19. 6. 2018 PDF 296.08 KB
26. zasedání 24. 4. 2018 PDF 291.03 KB
25. zasedání 27. 2. 2018 PDF 741.08 KB
24. zasedání 12. 12. 2017 PDF 1.37 MB
23. zasedání 14. 11. 2017 PDF 631.61 KB
22. zasedání 19. 9. 2017 PDF 957.64 KB
21. zasedání 20. 6. 2017 PDF 216.78 KB
20. zasedání 25. 4. 2017 PDF 1.17 MB
19. zasedání 28. 2. 2017 PDF 723.03 KB
18. zasedání 13. 12. 2016 PDF 1.4 MB
17. zasedání 8. 11. 2016 PDF 484 KB
16. zasedání 20. 9. 2016 PDF 673.25 KB
15. zasedání 5. 9. 2016 PDF 193.68 KB
14. zasedání 24. 8. 2016 PDF 147.19 KB
13. zasedání 21. 6. 2016 PDF 275.32 KB
12. zasedání 19. 4. 2016 PDF 240.26 KB
11. zasedání 16. 2. 2016 PDF 625.94 KB
10. zasedání 8. 12. 2015 PDF 1.19 MB
09. zasedání 10. 11. 2015 PDF 208.71 KB
08. zasedání 22. 9. 2015 PDF 233.66 KB
07. zasedání 23. 6. 2015 PDF 231.21 KB
06. zasedání 3. 6. 2015 PDF 210.24 KB
05. zasedání 21. 4. 2015 PDF 230.23 KB
04. zasedání 24. 2. 2015 PDF 2.59 MB
03. zasedání 16. 12. 2014 PDF 1.07 MB
02. zasedání 18. 11. 2014 PDF 775.84 KB
01. zasedání 4. 11. 2014 PDF 625.52 KB

Období

Rozdělení kompetencí mezi uvolněné členy zastupitelstva

Zastupitelstvo města zvolilo na svém ustavujícím zasedání dne 8. 11. 2018 pět členů rady města, kterou tvoří starosta, místostarosta a další 3 členové rady. Počet uvolněných členů stanovilo zastupitelstvo na dva.

ZMě rozhodlo na 4. zasedání zastupitelstva města dne 26. 2. 2019 o rozdělení kompetencí mezi uvolněné členy zastupitelstva usnesením č. 4/c/5 takto:

Starosta
– strategie rozvoje města, územní plán
– organizační a technické zabezpečení jednání orgánů města – svolávání RMě, ZMě a kontrola materiálů
– občanské záležitosti – stížnosti a petice v oblasti, které má na starosti
– bezpečnost a ochrana veřejného pořádku – spolupráce s PČR
– městská policie – řídící a kontrolní činnost
– kontroly vyúčtování dotací na úseku, kde má zodpovědnost
– stavebně správní činnosti pro město
– vnitřní věci a správa – obecně závazné vyhlášky, nařízení obce
– evropské fondy a operační programy
– prevence kriminality- akce v MŠ, ZŠ, restaurace
– protidrogové aktivity
– školství – ZŠ, MŠ, ZUŠ
– vítání občánků
– setkání jubilantů 70
– výroční svatby
– opatření vedoucí ke zvyšování separace odpadů v domácnostech a modernizace sběrného dvora
– obnovy alejí
– chodníky – výstavba a opravy v severní části města
– opravy a modernizace školních budov a sportovišť v areálu škol
– zámecký park a úprava okolí Staré školy
– zateplování budov města
– garant komisí: sociální a volnočasová
– napojovaní občanů na kanalizaci SEVER, reklamace a rozšiřování kanalizace v této oblasti
– Region Slezská brána, Euroregion Beskydy, Region Bílé Karpaty
– MAS
– ORP – obce s rozšířenou působností
– Koordinace stavby Senior domu Pohoda
– vnitřní kontrolní činnosti
– cyklolávka

Místostarosta
– finance a rozpočet, včetně finančního výboru
– ekonomický rozvoj – půjčky, úvěry, zástavy majetku, pořizování majetku
– kultura – knihovna, muzeum, společenské akce, jarmark, ples
– inventarizace a vyřazování majetku
– podnikání – jednání s podnikateli ve věci výhledového rozvoje města
– získávání sponzorských darů a financí od podnikatelů, živnostníků a firem pro město osobními jednáními
– majetkoprávní vztahy města – vyvlastňování, věcná břemena
– občanské záležitosti – stížnosti a petice v oblasti, které má na starosti
– kontrola vyúčtování dotací na úseku, kde má zodpovědnost
– cestovní ruch – kulturní památky, naučná stezka
– rozvoj a koordinace autobusové a železniční dopravní obslužnosti
– bezpečnostní opatření na silnicích I., II. a III. třídy, které spravuje ŘSD a SS MSK
– výběrová řízení dle zákona o VZ
– optimalizace tras pro zásobování, nákladní a kamionovou dopravu
– sociální péče – DPS
– návštěvy jubilantů
– garant komisí: kulturní, dopravní
– opravy a údržba všech místních komunikací včetně údržby zeleně podél nich
– optimalizace, modernizace a údržba veřejného osvětlení
– výstavba a opravy chodníků v jižní části města
– opravy a modernizace ostatních budov v majetku města a sportovišť mimo areály škol
– manuál vizuální identity města
– sociální sítě pro komunikaci s občany
– smart city
– kotlíkové dotace a další opatření vedoucí ke zlepšení ovzduší ve městě

Společná oblast
– požární ochrana – výjezdová jednotka
– zahraniční styk Č-P a Č-S spolupráce
– krizové řízení – záplavy, vichřice, integrovaný záchranný systém
– setkávání a jednání se spolky a podnikateli
– organizace dětského dne, veřejného projednání a rozsvícení vánočního stromu
– propagace a publicita činnosti města
– jednání na ministerstvech, s představiteli statutárních měst, krajů a okolních měst
– spolupráce s církvemi