Oficiální webové stránky města Šenov

Menu: důležité odkazy

Usnesení zastupitelstva

Jednací řád Zastupitelstva města Šenov (document PDF, 324 kB)
Plán práce zastupitelstva města Šenov na rok 2019 (document PDF, 190 kB)

01.11.2006 - 08.11.2010

Číslo zasedání Datum Formát souboru Velikost souboru
27. zasedání 23. 9. 2010 PDF 357.47 KB
26. zasedání 24. 6. 2010 PDF 464.26 KB
25. zasedání 8. 4. 2010 PDF 474.29 KB
24. zasedání 10. 3. 2010 PDF 207.12 KB
23. zasedání 11. 2. 2010 PDF 450.75 KB
22. zasedání 10. 12. 2009 PDF 481.06 KB
21. zasedání 24. 11. 2009 PDF 221 KB
20. zasedání 24. 9. 2009 PDF 464.84 KB
19. zasedání 25. 6. 2009 PDF 752.8 KB
18. zasedání 2. 4. 2009 PDF 731.66 KB
17. zasedání 12. 2. 2009 PDF 584.05 KB
16. zasedání 4. 12. 2008 PDF 723.7 KB
15. zasedání 25. 9. 2008 DOC 335.5 KB
14. zasedání 28. 7. 2008 PDF 191.83 KB
13. zasedání 26. 6. 2008 PDF 241.67 KB
12. zasedání 10. 4. 2008 PDF 671.62 KB
11. zasedání 7. 2. 2008 PDF 68.65 KB
10. zasedání 6. 12. 2007 DOC 348 KB
09. zasedání 14. 11. 2007 DOC 281.5 KB
08. zasedání 20. 9. 2007 DOC 46.5 KB
07. zasedání 23. 7. 2007 DOC 29.5 KB
06. zasedání 21. 6. 2007 DOC 39 KB
05. zasedání 2. 5. 2007 DOC 22 KB
04. zasedání 22. 3. 2007 DOC 44.5 KB
03. zasedání 25. 1. 2007 DOC 30 KB
02. zasedání 7. 12. 2006 DOC 38.5 KB
01. zasedání 1. 11. 2006 DOC 23.5 KB

Období

Rozdělení kompetencí mezi uvolněné členy zastupitelstva

Zastupitelstvo města zvolilo na svém ustavujícím zasedání dne 8. 11. 2018 pět členů rady města, kterou tvoří starosta, místostarosta a další 3 členové rady. Počet uvolněných členů stanovilo zastupitelstvo na dva.

ZMě rozhodlo na 4. zasedání zastupitelstva města dne 26. 2. 2019 o rozdělení kompetencí mezi uvolněné členy zastupitelstva usnesením č. 4/c/5 takto:

Starosta
– strategie rozvoje města, územní plán
– organizační a technické zabezpečení jednání orgánů města – svolávání RMě, ZMě a kontrola materiálů
– občanské záležitosti – stížnosti a petice v oblasti, které má na starosti
– bezpečnost a ochrana veřejného pořádku – spolupráce s PČR
– městská policie – řídící a kontrolní činnost
– kontroly vyúčtování dotací na úseku, kde má zodpovědnost
– stavebně správní činnosti pro město
– vnitřní věci a správa – obecně závazné vyhlášky, nařízení obce
– evropské fondy a operační programy
– prevence kriminality- akce v MŠ, ZŠ, restaurace
– protidrogové aktivity
– školství – ZŠ, MŠ, ZUŠ
– vítání občánků
– setkání jubilantů 70
– výroční svatby
– opatření vedoucí ke zvyšování separace odpadů v domácnostech a modernizace sběrného dvora
– obnovy alejí
– chodníky – výstavba a opravy v severní části města
– opravy a modernizace školních budov a sportovišť v areálu škol
– zámecký park a úprava okolí Staré školy
– zateplování budov města
– garant komisí: sociální a volnočasová
– napojovaní občanů na kanalizaci SEVER, reklamace a rozšiřování kanalizace v této oblasti
– Region Slezská brána, Euroregion Beskydy, Region Bílé Karpaty
– MAS
– ORP – obce s rozšířenou působností
– Koordinace stavby Senior domu Pohoda
– vnitřní kontrolní činnosti
– cyklolávka

Místostarosta
– finance a rozpočet, včetně finančního výboru
– ekonomický rozvoj – půjčky, úvěry, zástavy majetku, pořizování majetku
– kultura – knihovna, muzeum, společenské akce, jarmark, ples
– inventarizace a vyřazování majetku
– podnikání – jednání s podnikateli ve věci výhledového rozvoje města
– získávání sponzorských darů a financí od podnikatelů, živnostníků a firem pro město osobními jednáními
– majetkoprávní vztahy města – vyvlastňování, věcná břemena
– občanské záležitosti – stížnosti a petice v oblasti, které má na starosti
– kontrola vyúčtování dotací na úseku, kde má zodpovědnost
– cestovní ruch – kulturní památky, naučná stezka
– rozvoj a koordinace autobusové a železniční dopravní obslužnosti
– bezpečnostní opatření na silnicích I., II. a III. třídy, které spravuje ŘSD a SS MSK
– výběrová řízení dle zákona o VZ
– optimalizace tras pro zásobování, nákladní a kamionovou dopravu
– sociální péče – DPS
– návštěvy jubilantů
– garant komisí: kulturní, dopravní
– opravy a údržba všech místních komunikací včetně údržby zeleně podél nich
– optimalizace, modernizace a údržba veřejného osvětlení
– výstavba a opravy chodníků v jižní části města
– opravy a modernizace ostatních budov v majetku města a sportovišť mimo areály škol
– manuál vizuální identity města
– sociální sítě pro komunikaci s občany
– smart city
– kotlíkové dotace a další opatření vedoucí ke zlepšení ovzduší ve městě

Společná oblast
– požární ochrana – výjezdová jednotka
– zahraniční styk Č-P a Č-S spolupráce
– krizové řízení – záplavy, vichřice, integrovaný záchranný systém
– setkávání a jednání se spolky a podnikateli
– organizace dětského dne, veřejného projednání a rozsvícení vánočního stromu
– propagace a publicita činnosti města
– jednání na ministerstvech, s představiteli statutárních měst, krajů a okolních měst
– spolupráce s církvemi