Oficiální webové stránky města Šenov

Menu: důležité odkazy

Separace bioodpadů ve městě Šenov – II. etapa

Program: Operační program Životní prostředí 2007-2014

Číslo projektu: CZ.1.02/4.1.00/15.26976

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkující subjekt: Státní fond Životního prostředí ČR

Příjemce dotace: Město Šenov

Celkové způsobilé výdaje: 1 772 045 Kč

Dotace EU: 1 594 840,50 Kč

Popis projektu:
Záměrem projektu je nakládání s biologicky rozložitelným komunálním odpadem (BRKO) formou rozšíření systému odděleného sběru BRKO na území obce Šenov a jejich následné využití v podobě tzv. domácího kompostování obce za účelem snížení podílu BRKO ve směsném komunálním odpadu (SKO).

Podstatou projektu je rozšíření stávajícího systému separace BRKO a snížení jeho podílu v SKO v obci Šenov formou komunitního kompostování a přímo u samotných občanů formou domácího kompostování. K dosažení uvedeného cíle byly pořízeny kompostéry v počtu 500 ks o objemu 1 050 l.

Realizace probíhala v termínu od 30.07.2015 do 24.09.2015

Datum, do kterého je nutné dodržet plnění účelu: 24.09.2020

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Evropským

 fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

KOMPOSTÉR JRK 1050 PREMIUM