Oficiální webové stránky města Šenov

Menu: důležité odkazy

Rozšíření kanalizace Šenov-JIH

Seznam nenapojených míst k 12/2016

Kanalizace Šenov JIH k 12/2016

Vážení občané. Jelikož uplynul další rok provozování splaškové kanalizace v jižní části města, dovolujeme si zhodnotit stav a aspekty postupného napojování nemovitostí na tuto kanalizaci. Jistě jste všichni zpozorovali, že oproti roku 2014 došlo k podstatnému zlepšení kvality povrchových i podzemních vod v celé jižní lokalitě města. V současné době je na kanalizaci napojeno něco kolem 500 nemovitostí. Bohužel jsou mezi vlastníky nemovitostí i tací, kteří napojení na kanalizaci k dnešnímu dni nezrealizovali, i když mají k dispozici veškerá potřebná povolení. Všichni, kteří doposud nemají uzavřenou platnou smlouvu o odvádění splaškových vod, by si měli sáhnout do svědomí a uvědomit si, že svým počínáním znehodnocují okolí své nemovitosti a v mnoha případech i negativně ovlivňují své sousedy, kterým vypouštějí své splašky na jejich pozemky. Samozřejmě se to netýká těch, kteří řádně provozují svou domovní čistírnu odpadních vod, nebo svou vodotěsnou žumpu řádně vyvážejí oprávněnou organizací.

Tímto sdělením si dovolujeme vyzvat všechny, kteří doposud nevyřešili odvádění splaškových vod ze svých nemovitostí zákonným způsobem, aby tak učinili, případně kontaktovali MěÚ Šenov za účelem sdělení dalšího postupu.

Vážení občané, všem, kteří svou zákonnou povinnost ve vztahu k nakládání se splaškovými vodami splnili řádně a včas děkujeme, naproti tomu všem, kteří tak doposud neučinili, sdělujeme, že k 1.11.2016 byl na místně příslušný stavební úřad předán seznam všech nenapojených nemovitostí  k dalšímu řešení. Mnozí z těch, kteří ještě nejsou napojeni, již obdrželi písemné oznámení stavebního úřadu o provedení kontrolní prohlídky. 

Předmětná stavba byla realizována pouze díky značnému finančnímu přispění města, SFŽP ČR a  Evropských fondů, tudíž je naší povinnosti splnit veškeré závazky plynoucí z této finanční spoluúčasti.  

Na základě četných připomínek občanů, kteří již jsou delší dobu připojeni, zveřejňujeme v příloze seznam popisných čísel nemovitostí, které na kanalizaci doposud nejsou připojeny. V předloženém seznamu jsou uvedeny veškeré nemovitosti, u kterých je napojení na kanalizaci technicky možné, bez ohledu na majetkoprávní vypořádání kanalizační přípojky umístěné na pozemku třetí osoby. Kontrolu napojení nemovitostí na kanalizaci mají orgány města pravidelně na programu jednání. Město bude i nadále pokračovat ve výstavbě kanalizačních řadu tam, kde to bude ekonomicky a technicky únosné.             

David Nogol

Referent odboru investic, MH a dopravy

*******************************************************************

Na svém posledním jednání zastupitelstva byly schváleny mimo jiné i některá usnesení týkající se Rozšíření kanalizace – Jih.

V bodě b/8 ZMě schvaluje omezení poskytování bezúročných půjček vlastníkům nemovitostí v lokalitě Šenov –Jih do termínu 31.5. 2015 s realizací přípojky nejpozději do 30.6. 2015. Žádosti podané po tomto termínu již nebudou dále projednány ani v RMě a okamžitě zamítnuty, kdy odbor investic ihned po obdržení žádosti tuto žadateli vrátí se sdělením, že poskytování zápůjček bylo již zastaveno.

V bodě i/1 ZMě ukládá odboru investic, MH a dopravy předávat bezúplatně dokumentaci kanalizačních přípojek včetně územních souhlasů pouze těm vlastníkům nemovitostí v lokalitě Šenov – Jih, kteří se v darovací smlouvě zavážou zrealizovat soukromou část přípojky do 31.5. 2015. V pozdějším termínu předávat dokumentaci pouze za úplatu ve výši skutečně vynaložených prostředků na zpracování této dokumentace.

K uzávěrce oběžníku si nevyzvedlo dokumentaci 15 majitelů nemovitostí. Smlouvu na vypouštění odpadních vod má podepsáno 340 majitelů nemovitostí. Prosíme ty majitelé nemovitostí, kteří již jsou připojení na kanalizaci a nemají sepsanou smlouvu na odvádění odpadních vod, aby tak učinili neprodleně, jelikož se v případě neuzavření této smlouvy jedná o neoprávněné vypouštění splaškových vod do kanalizace pro veřejnou potřebu v rozporu se zákonem.

Město vytvořilo maximum pro občany, aby se připojili. Zpracovali jsme zdarma dokumentaci soukromých částí přípojek. Vybudovali jsme na náklady města veřejné části přípojek k novým nemovitostem, které nebyly ve schválené dokumentaci k žádosti o dotaci. Celkem jsme poskytli 20 bezúročných zápůjček ve výši 605 tis.Kč. Poskytujeme dotaci 15 tis.Kč těm, kteří musí své splašky čerpat.

Bohužel těch, kteří se nepřipojí, se budeme ptát, jak likvidují své odpadní vody i s ohledem na ty, kteří již připojení jsou. Počet obyvatel Šenova neustále stoupá. K 1.1. 2015 máme 6303 obyvatel. I kvůli tomu již nemůžeme benevolentně tolerovat nekontrolovatelné vypouštění odpadních vod.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří se již připojili anebo v nejbližší době připojí, za zodpovědný přístup k likvidaci svých odpadních vod. Vyjádřili tím svůj vztah k životnímu prostředí a k obyvatelům Šenova.

Ing.Antonín Ševčík

                                      

Informace občanům o soukromých přípojkách kanalizace – Rozšíření kanalizace ŠENOV-JIH 

PROJEKT 2010 OSTRAVA-SMLOUVA

 

 

Přehledná situace S1 celá oblast JIH

síť Škrbenská + V Úvozu stoka U

síť Škrbeňská

síť Škrbenská + Frýdecká

síť Šimška st B-B1-B5-OK

síť Frýdecká

síť Lapačka a okolí

síť Václavovická + Volenství

síť Šajarská – Volenství

síť Václavovická u nádraží ČD

Dokumenty k žádosti, které byly schváleny

  1. Formulář žádosti o peněžitou zápůjčku (dokument PDF, 346 kB)
  2. Smlouva o peněžité zápůjčce (dokument PDF, 246 kB)

(pro zvětšení místa na mapě použijte klávesu Ctrl + rolovací kolečko myši)