Oficiální webové stránky města Šenov

Menu: důležité odkazy

Programové prohlášení Rady města Šenov

Jednotlivé úkoly a záměry obsažené v textu programového prohlášení vycházejí z příslibů daných voličům ve volebních programech jednotlivých stran a sdružení.

Obsah programového prohlášení je výsledkem dohody o realizaci základních úkolů a cílů s přihlédnutím k finančním možnostem města. Nejedná se proto o úplný výčet všech všech aktivit. Je si třeba uvědomit, že další úkoly, které budeme muset přednostně řešit, vyplynou z konkrétních aktuálních situací a potřeb města.

K realizaci jednotlivých záměrů se budeme v maximální míře snažit využít cizích zdrojů financování /dotace EU, Moravskoslezského kraje, fondů a nadací/. Pro čerpání všech financí budeme posuzovat potřebnost, účelnost a efektivitu vynaložených prostředků.

Zavazujeme se spolupracovat i s ostatními subjekty ve městě na programech prokazatelně přínosných pro celkový rozvoj města a prospěšných pro naše občany.

Rada města stanovuje pro období 2010 – 2014 tyto priority:

1. hospodařit s vyrovnaným rozpočtem, přednostně zajišťovat údržbu a správu městského majetku

2. vydat nový územní plán a strategický plán rozvoje města

3. realizovat výstavbu kanalizace Šenov – jih, včetně následných oprav povrchu komunikací

4. připravit a realizovat nové akce, u kterých bude zajištěna většinová finanční spoluúčast z rozpočtu EU, státu nebo kraje,  a to v souladu se schválenou strategií rozvoje města

5. zajistit dostupnost předškolních zařízení otevřením nové třídy MŠ

6. zkvalitnit komunikaci s veřejností tak , aby rozhodnutí města byla veřejnosti transparentně vysvětlena

7. upravit jednací řád zastupitelstva tak, aby veřejnost měla možnost vyjádřit se ke každé projednávané záležitosti před hlasováním o usnesení

8. podporovat veřejně prospěšnou činnost místních zájmových organizací formou rozšíření dotací a grantů

9. podporovat prevenci kriminality a boj se závislostmi u dětí a mládeže

10. realizovat opatření ke zvýšení bezpečnosti občanů a veřejného pořádků formou podpory technického vybavení MěP

11. hledat úspory v provozních nákladech v jednotlivých zařízeních a v příspěvkových organizacích

12. rozvíjet možnosti pro třídění odpadu ve městě

Ing. Jan Blažek  v. r.                                                                           Ing. Antonín Ševčík  v. r.
místostarosta                                                                                        starosta

Schváleno Usnesením rady města Šenov číslo 5/f/1 dne 25.1.2011.

Komentáře

Zatím žádné komentáře

Napsat komentář