Oficiální webové stránky města Šenov

Menu: důležité odkazy

Povolení provozu výherního hracího přístroje

01. Identifikační číslo

045

02. Kód

045

03. Pojmenování ( název ) životní situace

Povolení provozu výherního hracího přístroje.

04. Základní informace k životní situaci

Výherním hracím přístrojem (VHP) se rozumí kompaktní, funkčně nedělitelné a programově řízené  technické zařízení s ovládáním určeným pouze pro 1 hráče a umožňující hmotnou výhru, o které rozhoduje náhoda, nikoliv zručnost, znalost nebo zkušenost hráče.  Povolení vydává  Městský úřad Šenov nejdéle na dobu jednoho kalendářního roku.

Do herny lze povolit VHP, který umožňuje jednu hru s nejvyšší vsazenou částkou 5,- Kč a maximální výhrou 750,- Kč, přičemž výherní podíl musí být v rozpětí 75 – 100 % a nejvyšší hodinová prohra činí 2.000,- Kč. VHP mohou být propojeny se zařízením umožňujícím kumulovanou výhru (jackpot), která činí maximálně 10.000,- Kč. Do prostoru herny platí zákaz vstupu osobám mladším 18 let! Po celou dobu provozu musí být v herně přítomen dozor.

Do pohostinského zařízení lze povolit VHP, který umožňuje jednu hru s nejvyšší vsazenou částkou 2,- Kč a maximální výhrou 300,- Kč, přičemž výherní podíl musí být v rozpětí 75 – 100 % a nejvyšší hodinová prohra činí 1.000,- Kč. Maximální počet zde umístěných VHP může být 6 ks a tyto nesmějí být propojeny zařízením umožňujícím kumulovanou výhru (jackpotem). Do provozovny mají přístup i osoby mladší 18 let, ovšem platí zde pro ně striktní zákaz hry na VHP! Podmínky hry na VHP kontroluje dozor.

Provozování VHP nesmí narušovat veřejný pořádek. Provoz VHP nesmí být povolen ve školách, školských zařízeních, v zařízeních sociální a zdravotní péče, v budovách státních orgánů a církví, jakož i v sousedství uvedených budov.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat ( podat žádost apod.)

Subjektem je právnická osoba se sídlem na území ČR, bez zahraniční majetkové účasti. Za subjekt jedná oprávněná osoba, případně se může nechat i zastoupit na základě plné moci.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žadatel musí splnit k předchozím podmínkám ještě následující povinnosti: k zajištění pohledávek státu, obcí a výplat výher složit po dobu provozování VHP na zvláštní účet u banky peněžní částku (jistotu) 2 mil. Kč, se kterou smí nakládat pouze se souhlasem příslušného finančního úřadu; bezúhonnost osob v postavení statutárního orgánu nebo jeho členů a osob zakládajících právnickou osobu.

07. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Dostavit se na Městský úřad Šenov podat žádost včetně příloh.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Šenov – odbor správní.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor  správní – kancelář č. 207 , Bc. Blažena Preinová

v úředních hodinách (PO, ST: 8:00 – 11:30, 12:30 – 17:00; ČT : 8:00 – 11:30)

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

 • Žádost o povolení provozu VHP, příp. o povolení kumulované výhry – jackpotu (období provozu VHP – od/do, přesné označení provozovny, atd.)
 • Výpis z obchodního rejstříku právnických osob – a.s., akcie na jméno apod. (aktuální)
 • Výpis z rejstříku trestů fyzických osob, které jsou u žadatele statutárním orgánem nebo jsou jeho členy (ne starší 3 měs.)
 • Doklad o splacení základního kapitálu peněžitými prostředky (30 mil. Kč)
 • Doklad o právnické osobě, že je osobou bez zahraniční majetkové účasti
 • Doklad o původu finančních prostředků použitých na složení jistoty, popř. prohlášení o původu těchto finančních prostředků (viz příloha č. 1)
 • Potvrzení banky nebo spořitelního a úvěrního družstva o zřízení účtu a složení jistoty ve výši 2 mil. Kč (vinkulace)  – ne starší 24 měsíců (viz příloha č. 2)
 • Smlouva o zajištění odborného servisu VHP (jackpotu) s doložením oprávněnosti k této činnosti
 • Identifikace stálého umístění VHP (jackpotu) – nejlépe doložit smlouvou s majitelem prostor, příp. potvrzením o vlastnictví, popř. oprávněnost užívání provozovny k VHP (kolaudace herny)
 • Identifikace osob zodpovědných za dozor a dodržování zákazu hry (vstupu) osobám mladším 18 let + prohlášení pověřených osob o seznámení se s povinnostmi z toho vyplývajícími a  vyjádřením jejich souhlasu
 • Osvědčení o provozuschopnosti VHP (ne starší 5 let)
 • Způsob a podmínky manipulace s VHP (jackpotem) – zejména opravy a výběry peněz
 • Herní plány a návody na hru k jednotlivým VHP (jackpotu)
 • Herní řád herny

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Nejsou stanoveny jednotné předepsané formuláře.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek za přijetí žádosti o vydání povolení k provozování VHP číní 5000,- Kč. Správní poplatek za přijetí žádosti o změnu povolení k provozování VHP činí 3000,- Kč.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Při doložení všech náležitostí  a přezkoumání žádosti odpovědným pracovníkem je povolení vydáno během několika dnů, max. ve lhůtě 30 dnů od podání.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli vyžadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Provozování VHP upravuje zákon č. 202/1990 Sb., o loteriiích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů. Některé náležitosti a postupy upravuje i vyhláška Ministerstva financí ČR č. 223/1993 Sb., o hracích přístrojích, ve znění pozdějších předpisů. Při správním řízení, ve kterém se povoluje provoz VHP (jackpotu), se postupuje podle procesní normy – zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Sazbu správních poplatků upravuje zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí Městského úřadu Šenov lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení předmětného rozhodnutí. Odvolání se podává ke Krajskému úřadu MSK prostřednictvím Městského úřadu v Šenově. Včas podané odvolání má odkladný účinek.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Za provozování VHP bez povolení Městského úřadu v Šenově, nebo v rozporu se zákonem či herním plánem hrozí pokuta do výše 150.000,- Kč; za neumožnění vstupu státního dozoru nad VHP (povolujícímu orgánu) do provozních místností hrozí pokuta do výše 50.000,- Kč; za porušení povinnosti dozoru nad zákazem hry osob mladších 18 let lze odpovědné osobě uložit pokutu do výše 50.000,- Kč (při opakovaném porušení tohoto zákazu až do výše 500.000,- Kč).

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

Provozovatel  VHP je povinen provádět odvod z povolených výherních přístrojů dle zákona                    č. 202/1990, o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (§ 41 – § 41i). Odvodovým obdobím je kalendářní rok, odvodové přiznání se podává nejpozději do 2 měsíců po uplynutí  odvodového období; tuto lhůtu nelze prodloužit.  Odvod se platí prostřednictvím čtvrtletních záloh na odvod, které se spravují jako daň podle daňového řádu. Zálohy se neplatí za poslední čtvrtletní odvodové období.  Správu odvodu z VHP  vykonává příslušný finanční úřad.

Provozovatel VHP je povinen do dvou měsíců po uplynutí doby, na kterou bylo povolení vydáno, podat vyúčtování provozu jednotlivých výherních hracích přístrojů a předložit je orgánu, který povolení vydal, a příslušnému finančnímu úřadu.

 

Městský úřad Šenov může na žádost provozovatele VHP změnit povolení, pokud jde o stálé umístění VHP v rámci svého územního obvodu, nebo může povolit výměnu VHP za stejný model v důsledku prokázaného zničení požárem nebo jinou živelní pohromou.

23. Informace o popisovaném postupu ( o řešení životní situace) je možné získat jaké z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor správní –  úsek organizační, správy majetku, školství, kultury, tělovýchovy, ochrany veřejného majetku

26. Kontaktní osoba

Ing. Blažena Preinová – tel: 596 805 941;  e-mail: bpreinova@mesto-senov.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.04.2013

28. Popis byl naposledy aktualizován

01.04.2013

29. Datum konce platnosti popisu

Nestanoveno.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace