Oficiální webové stránky města Šenov

Menu: důležité odkazy

Poplatek za odpady 2019

Pojmenování (název) životní situace 

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Základní informace k životní situaci 

Poplatek platí

 a) fyzická osoba,

 1. která má v obci trvalý pobyt,

 2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,

3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,

4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny správci poplatku oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) 

Poplatník nebo jeho zástupce (ze zákona či plné moci).

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace 

Poplatek za příslušný kalendářní rok poplatník platí městu Šenov v částce a termínu splatnosti určenému Obecně závaznou vyhláškou statutárního města Šenov č. 1/2018, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „OZV č. 1/2018“).

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace 

Poplatková povinnost vzniká k prvnímu dni v měsíci, v němž získala fyzická osoba trvalý pobyt v obci, případně se stala vlastníkem stavby, rodinného domu nebo bytu (a žádná fyzická osoba zde nemá trvalý pobyt). Poplatková povinnost zaniká k poslednímu dni v měsíci předcházejícího měsíci, ve kterém nastala změna trvalého pobytu či vlastnictví stavby, rodinného domu nebo bytu (a žádná fyzická osoba zde nemá trvalý pobyt). Dojde-li ke změně poplatkové povinnosti v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení poplatkové povinnosti rozhodný stav na konci tohoto měsíce. Ohlašovací povinnost je splněna podáním ohlášení poplatku nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.

Kde a s kým životní situaci řešit 

Městský úřad Šenov, Radniční náměstí 300, Šenov – odbor finanční.

Přiznání k poplatku a úkony související s plněním poplatkové povinnosti (oznámení skutečností, které mají vliv na výši poplatku a změny v osobních údajích) se činí na Městském úřadě Šenov, Radniční náměstí 300, 2.p. v kanceláři č. 310.

Agendu vyřizuje Ing. Jana Štixová, tel. 596 805 936, jstixova@mesto-senov.cz

Úřední hodiny:

pondělí a středa 8.00 – 11,30 a 12,30-17.00 hod.

čtvrtek 8.00 – 13,00 hod.

úterý a pátek 8.00 – 12.00 hod. jen po telefonické objednávce.

Jaké doklady je nutné mít s sebou 

Průkaz totožnosti, průkaz dlouhodobého pobytu cizince, rodný list, oddací list, úmrtní list (podle druhu ohlašované změny).

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 

Přiznání k poplatku a oznámení zániku poplatkové povinnosti v souvisejících dokumentech.

Výše poplatku, osvobození a úlevy a způsob úhrady 

Sazba poplatku pro rok 2019 je :

– pro osobu s trvalým pobytem na území města, 600 Kč /rok,

– pro osoby, které mají byt v osobním vlastnictví nebo rodinný dům, ve kterém nemá trvalý pobyt žádná fyzická osoba, a ve městě nemají trvalý pobyt, 600 Kč /rok.

Poplatek je splatný nejpozději do 31.3. příslušného kalendářního roku, v případě, že výše částky je vyšší než 1 000,-Kč, lze poplatek uhradit ve dvou splátkách do 31.3. a 31.7. příslušného kalendářního roku.

Pokud poplatníkovi vznikla poplatková povinnost v průběhu roku, je poplatek povinen uhradit v poměrné výši ze sazby uvedené výše za počet kalendářních měsíců, ve kterých trvá poplatková povinnost. Termín splatnosti je 15. dne v měsíci následujícím po měsíci, za který vznikla poplatková povinnost, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku. Poplatek lze hradit v hotovosti (na pokladně správce poplatku v úředních dnech) nebo bezhotovostně (bankovním převodem na číslo účtu 1783-1682036389/0800 nebo prostřednictvím složenky).

Na základě zákona o místních poplatcích je od poplatku osvobozena fyzická osoba, která je:

 a) umístěna do dětského domova pro děti do tří let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,

 b) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,

 c) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.

Od poplatku je osvobozena fyzická osoba s pobytem v obci po dobu výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody.

Dále je od poplatku osvobozena osoba z titulu „vlastnictví nemovitosti“ – tj. osoba, která má ve vlastnictví rodinný dům nebo byt v osobním vlastnictví, ve kterých není hlášena žádná fyzická osoba k trvalému pobytu a má současně pobyt v Šenově, nemá nedoplatky na tomto poplatku a řádně a včas v daném roce zaplatila tento poplatek

Úleva ve výši 200,- Kč se poskytne fyzické osobě, která nemá v Šenově pobyt a která vlastní v Šenově stavbu určenou k individuální rekreaci, nemá nedoplatky na tomto poplatku a řádně a včas v daném roce zaplatila tento poplatek.

Úleva ve výši 50% roční sazby poplatku se poskytne fyzické osobě s trvalým pobytem v Šenově v případě, že nemá u své nemovitosti sběrnou nádobu a nejbližší místo svozu sběrné nádoby je od hranice poplatníka vzdáleno více než 200m a k obytné stavbě není příjezd pro svozové vozidlo.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení 

– podání žádosti o vrácení přeplatku na poplatku: do 30 dnů
– podání odvolání proti platebnímu výměru: do 30 dnů
– přihlášení k poplatku, oznámení změn: do 15 dnů ode dne změny

Podle kterého právního předpisu se postupuje 

Obecně závazná vyhláška města Šenov č. 1/2018, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Jaké jsou související předpisy 

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují 

Poplatník může proti platebnímu výměru podat odvolání do 30 dnů ode dne, který následuje po jeho doručení, ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje prostřednictvím města Šenov, odbor finanční.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností 

Za porušení povinností nepeněžité povahy stanovené OZV č. 1/2018, může správce poplatku uložit pokutu podle § 247 odst. 1 daňového řádu do výše 50 000 Kč. Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacený poplatek nebo jeho nezaplacenou část může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek.

Za správnost návodu odpovídá

Odbor finanční, Ing. Jana Štixová, tel. 596 805 936, jstixova@mesto-senov.cz

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 

1. 1. 2019

Popis byl naposledy aktualizován 

2. 1. 2019