Oficiální webové stránky města Šenov

Menu: důležité odkazy

Místní poplatek ze psů 2019

Základní informace k životní situaci

Poplatek ze psů platí fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa a má na území města Šenov trvalý pobyt nebo sídlo. Poplatku podléhají psi starší tří měsíců.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Poplatník nebo jeho zástupce (ze zákona či plné moci).

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Poplatník je povinen podat správci poplatku přiznání k místnímu poplatku ze psů do 15 dnů ode dne nabytí psa. Povinnost oznámit nabytí psa má i občan, jehož pes je ze zákona o místních poplatcích nebo podle obecně závazné vyhlášky osvobozen, a tuto skutečnost musí správci poplatku prokázat veřejnými listinami nebo jinými listinnými důkazy. V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci. Tuto skutečnost musí oznámit držitel do 15 dnů správci poplatku a doložit řádným dokladem (potvrzení o úhynu psa vystavené veterinářem, doklad o změně trvalého pobytu nebo prohlášení).

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
Splněním oznamovací povinnosti – postup podle předcházejícího bodu.

Kde a s kým životní situaci řešit

Městský úřad Šenov, Radniční náměstí 300, Šenov – odbor finanční.
Přiznání k poplatku a úkony související s plněním poplatkové povinnosti (oznámení skutečností, které mají vliv na výši poplatku a změny v osobních údajích) se činí na Městském úřadě Šenov, Radniční náměstí 300, 2.patro, kancelář č. 310.

Agendu vyřizuje Ing. Jana Štixová, tel. 596 805 936, jstixova@mesto-senov.cz

Úřední hodiny:
pondělí a středa   8:00 – 11:30 a 12:30-17:00 hod.
čtvrtek   8:00 – 13:00 hod.
úterý a pátek  8:00 – 12:00 hod. jen po telefonické objednávce.

Jaké doklady je nutné mít s sebou 

Průkaz totožnosti (pro kontrolu trvalého pobytu), výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list. Pro přiznání slevy či osvobození doklad o přiznání důchodu (ofocený důchodový výměr nebo potvrzení z pošty o důchodu v případě, že jste poživateli invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jediným zdrojem příjmu, anebo jste poživatel sirotčího důchodu). V případě převzetí psa z útulku v Sedlištích smlouvu o předání zvířete.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 

Přiznání k poplatku ze psů.
Odhlášení psa z evidence.

Výše poplatku, osvobození a úlevy a způsob úhrady 

Poplatku podléhají psi starší tří měsíců.

Roční sazba poplatku činí 350,- Kč za jednoho psa, za druhého a každého dalšího psa 400,- Kč. Za psy chované v rodinném domku se platí 350,- Kč za jednoho psa, za druhého a každého dalšího psa 400,- Kč. U důchodce (osoby pobírající pouze důchod, bez dalších příjmů, nebo pobírající sirotčí, vdovský, invalidní důchod) činí poplatek 200,- Kč za jednoho psa, za druhého a každého dalšího psa 300,- Kč.  Za psa, jehož držitel má trvalý pobyt v bytovém domě se platí 800,- Kč za jednoho psa, za druhého a každého dalšího psa 1 000,- Kč.

Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která je držitelem ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy, nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis (§ 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích).

Od poplatku se dále osvobozují:

  • město Šenov
  • příspěvková organizace zřízená městem Šenov
  • osoba, která převezme psa, odchyceného na území města Šenov a umístěného v útulku pro opuštěné psy, je osvobozena po dobu kdy psa vlastní.

Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, nejpozději v termínech do 31.3. a 31.8. příslušného kalendářního roku, činí-li více než 500,- Kč ročně.
Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti výše uvedeném, je poplatek splatný nejpozději do 15 dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla (nejpozději do konce příslušného kalendářního roku).

 Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  • podání žádosti o vrácení přeplatku na poplatku: do 30 dnů
  • podání odvolání proti platebnímu výměru: do 30 dnů
  • přihlášení k poplatku, oznámení změn: do 15 dnů ode dne změny

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Obecně závazná vyhláška města Šenov č. 3/2016, o místních poplatcích.

Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Poplatník může proti platebnímu výměru podat odvolání do 30 dnů ode dne, který následuje po jeho doručení, ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje prostřednictvím města Šenov, odbor finanční.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností 

Za porušení povinností nepeněžité povahy stanovené OZV č. 3/2016, může správce poplatku uložit pokutu podle § 247 odst. 2 daňového řádu do výše 50 000 Kč. Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacený poplatek nebo jeho nezaplacenou část může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek.

Za správnost návodu odpovídá

Odbor finanční, Ing. Jana Štixová, tel. 596 805 936, jstixova@mesto-senov.cz

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 

1.1.2019

Popis byl naposledy aktualizován 

2.1.2019