Oficiální webové stránky města Šenov

Menu: důležité odkazy

Žádost o zprostředkování kontaktu

01. Identifikační číslo

014

02. Kód

014

03. Pojmenování ( název ) životní situace

Žádost o zprostředkování kontaktu

04. Základní informace k životní situaci

Ministerstvo vnitra na základě písemné žádosti o zprostředkování kontaktu občana staršího 15 let  zprostředkuje kontakt s jiným občanem . 

Uvedený kontakt spočívá v písemném oslovení kontaktované osoby, po její jednoznačné identifikaci, kdy Ministerstvo vnitra této osobě sdělí kontaktní údaje osoby, která ji hledá.

 
Ke zprostředkování kontaktu slouží Žádost o zprostředkování kontaktu / ke stažení   (pdf, 203 kB), nebo k dispozici u všech úřadů příslušných k podání uvedené žádosti/, kterou vyplní  žadatel (dále jen kontaktující osoba), a to buď na matričním úřadě, na obecním úřadě obce s rozšířenou působností, na krajském úřadě nebo na Ministerstvu vnitra a uhradí správní poplatek ve výši 500,- Kč  formou  kolkové známky  nebo  v hotovosti nebo zasláním na účet Ministerstva vnitra.
 
V případě úhrady správního poplatku zasláním na účet Ministerstva vnitra č. 3711-8920071/0710, se jako variabilní symbol uvede číslo ve tvaru 1111…., kdy na pozice teček napíše žadatel část svého rodného čísla, uvedeného za lomítkem (čtyřmístné nebo trojmístné číslo) – např. 11116823, u trojmístných koncovek např. 1111297  (variabilní symbol nemůže obsahovat tečky, čárky, pomlčky, písmena, mezery, apod.). První čtyři číslice variabilního symbolu jsou v tomto případě vždy jedničky! Specifický symbol: 433. Jako zpráva pro příjemce se uvede jméno a příjmení kontaktující osoby, případně osoby, která je předmětem daného podání (kontaktované osoby).
Podpis na žádosti musí být úředně ověřen; to neplatí, žádá-li občan osobně na výše uvedených úřadech. Žádost může být podána elektronicky a musí být opatřena elektronickým podpisem, také může být podána prostřednictvím zpřístupněné datové schránky.
Ministerstvo vnitra, na základě žádosti o zprostředkování kontaktu, písemně vyrozumí kontaktující osobu (žadatele) o výsledku hledání pouze v následujících případech:
  1. pokud se kontaktovanou osobu nepodaří v informačním systému evidence obyvatel jednoznačně identifikovat.      
  2. pokud kontaktovaná osoba nemá trvalý pobyt na území České republiky.
  3. pokud kontaktovaná osoba zemřela a zároveň byla ve vztahu ke kontaktující osobě osobou blízkou.
V ostatních případech zašle Ministerstvo vnitra kontaktované osobě informaci o kontaktující osobě (žadateli), přičemž  tato kontaktovaná osoba nemá povinnost se s osobou, která ji hledá, zkontaktovat.
V případě, že se zprostředkování kontaktu neuskuteční, nevzniká tím nárok na vrácení správního poplatku.
 

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat ( podat žádost apod.)

K jednání je oprávněn:

  • občan České republiky starší 15 let 

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí.

07. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Písemným podáním žádosti o zprostředkování kontaktu.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Vyplněnou žádost lze podat na matričním úřadě, na obecním úřadě obce s rozšířenou působností, na krajském úřadě nebo na Ministerstvu vnitra .

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor  správní – úsek matriky, ohlašovny, cestovních dokladů, KPOZ

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Při podání žádosti o zprostředkování kontaktu je  občan povinen:

  • vyplnit a podepsat žádost o zprostředkování kontaktu,
  • předložit platný občanský průkaz.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o zprostředkování kontaktu je k dispozici na matričních úřadech, na obecních úřadech obce s rozšířenou působnosti, na krajských úřadech a na Ministerstvu vnitra. 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za podání žádosti o zprostředkování kontaktu zaplatí občan České republiky správní poplatek ve výši 500,-  Kč formou kolkové známky nebo v hotovosti nebo zasláním na účet Ministerstva vnitra.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli vyžadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Žádost může být podána elektronicky a musí být opatřena elektronickým podpisem, také může být podána prostřednictvím zpřístupněné datové schránky.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu ( o řešení životní situace) je možné získat jaké z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Ministerstvo vnitra ČR

24. Související životní situace a návody jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor správní –  úsek matriky, ohlašovny, cestovních dokladů, KPOZ

26. Kontaktní osoba

Taťána Klimasová – tel: 596 805 938, e-mail: tklimasova@mesto-senov.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.07.2010.

28. Popis byl naposledy aktualizován

20.10.2010.

29. Datum konce platnosti popisu

Nestanoveno.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace