Oficiální webové stránky města Šenov

Menu: důležité odkazy

Žádost o zprostředkování kontaktu

01. Identifikační číslo

014

02. Kód

014

03. Pojmenování ( název ) životní situace

Žádost o zprostředkování kontaktu

04. Základní informace k životní situaci

Ministerstvo vnitra na základě písemné žádosti o zprostředkování kontaktu občana staršího 15 let  zprostředkuje kontakt s jiným občanem . 

Uvedený kontakt spočívá v písemném oslovení kontaktované osoby, po její jednoznačné identifikaci, kdy Ministerstvo vnitra této osobě sdělí kontaktní údaje osoby, která ji hledá.

 
Ke zprostředkování kontaktu slouží Žádost o zprostředkování kontaktu / ke stažení   (pdf, 203 kB), nebo k dispozici u všech úřadů příslušných k podání uvedené žádosti/, kterou vyplní  žadatel (dále jen kontaktující osoba), a to buď na matričním úřadě, na obecním úřadě obce s rozšířenou působností, na krajském úřadě nebo na Ministerstvu vnitra a uhradí správní poplatek ve výši 500,- Kč  formou  kolkové známky  nebo  v hotovosti nebo zasláním na účet Ministerstva vnitra.
 
V případě úhrady správního poplatku zasláním na účet Ministerstva vnitra č. 3711-8920071/0710, se jako variabilní symbol uvede číslo ve tvaru 1111…., kdy na pozice teček napíše žadatel část svého rodného čísla, uvedeného za lomítkem (čtyřmístné nebo trojmístné číslo) – např. 11116823, u trojmístných koncovek např. 1111297  (variabilní symbol nemůže obsahovat tečky, čárky, pomlčky, písmena, mezery, apod.). První čtyři číslice variabilního symbolu jsou v tomto případě vždy jedničky! Specifický symbol: 433. Jako zpráva pro příjemce se uvede jméno a příjmení kontaktující osoby, případně osoby, která je předmětem daného podání (kontaktované osoby).
Podpis na žádosti musí být úředně ověřen; to neplatí, žádá-li občan osobně na výše uvedených úřadech. Žádost může být podána elektronicky a musí být opatřena elektronickým podpisem, také může být podána prostřednictvím zpřístupněné datové schránky.
Ministerstvo vnitra, na základě žádosti o zprostředkování kontaktu, písemně vyrozumí kontaktující osobu (žadatele) o výsledku hledání pouze v následujících případech:
  1. pokud se kontaktovanou osobu nepodaří v informačním systému evidence obyvatel jednoznačně identifikovat.      
  2. pokud kontaktovaná osoba nemá trvalý pobyt na území České republiky.
  3. pokud kontaktovaná osoba zemřela a zároveň byla ve vztahu ke kontaktující osobě osobou blízkou.
V ostatních případech zašle Ministerstvo vnitra kontaktované osobě informaci o kontaktující osobě (žadateli), přičemž  tato kontaktovaná osoba nemá povinnost se s osobou, která ji hledá, zkontaktovat.
V případě, že se zprostředkování kontaktu neuskuteční, nevzniká tím nárok na vrácení správního poplatku.
 

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat ( podat žádost apod.)

K jednání je oprávněn:

  • občan České republiky starší 15 let 

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí.

07. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Písemným podáním žádosti o zprostředkování kontaktu.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Vyplněnou žádost lze podat na matričním úřadě, na obecním úřadě obce s rozšířenou působností, na krajském úřadě nebo na Ministerstvu vnitra .

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor  správní – úsek matriky, ohlašovny, cestovních dokladů, KPOZ

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Při podání žádosti o zprostředkování kontaktu je  občan povinen:

  • vyplnit a podepsat žádost o zprostředkování kontaktu,
  • předložit platný občanský průkaz.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o zprostředkování kontaktu je k dispozici na matričních úřadech, na obecních úřadech obce s rozšířenou působnosti, na krajských úřadech a na Ministerstvu vnitra. 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za podání žádosti o zprostředkování kontaktu zaplatí občan České republiky správní poplatek ve výši 500,-  Kč formou kolkové známky nebo v hotovosti nebo zasláním na účet Ministerstva vnitra.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

-

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli vyžadovány

-

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Žádost může být podána elektronicky a musí být opatřena elektronickým podpisem, také může být podána prostřednictvím zpřístupněné datové schránky.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

-

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

-

21. Nejčastější dotazy

-

22. Další informace

-

23. Informace o popisovaném postupu ( o řešení životní situace) je možné získat jaké z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Ministerstvo vnitra ČR

24. Související životní situace a návody jak je řešit

-

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor správní –  úsek matriky, ohlašovny, cestovních dokladů, KPOZ

26. Kontaktní osoba

Taťána Klimasová – tel: 596 805 938, e-mail: tklimasova@mesto-senov.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.07.2010.

28. Popis byl naposledy aktualizován

20.10.2010.

29. Datum konce platnosti popisu

Nestanoveno.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

-