Oficiální webové stránky města Šenov

Menu: důležité odkazy

Výdej údajů z evidence obyvatel

01. Identifikační číslo

015

02. Kód

015

03. Pojmenování ( název ) životní situace

Výdej údajů z evidence obyvatel

04. Základní informace k životní situaci

Žádost může podat obyvatel starší 15 let (do té doby může o poskytnutí údajů žádat jeho zákonný zástupce). Údaj o osvojení může být poskytnut obyvateli až po dovršení věku 18 let a jen Ministerstvem vnitra.
Ministerstvo vnitra, krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo ohlašovna poskytuje na žádost obyvatele staršího 15 let údaje z evidence obyvatel, které jsou vedeny k jeho osobě a k osobě blízké. K té se poskytuje pouze údaj o datu, místu a okresu úmrtí, popř. místu a státu úmrtí.
Osobou blízkou se pro účely zákona o evidenci obyvatel rozumí otec, matka, prarodiče, sourozenec, dítě, vnuk, manžel nebo partner.
Žádost o poskytnutí údajů může obyvatel podat na Ministerstvu vnitra, krajském úřadu nebo obecním úřadu obce s rozšířenou působností elektronicky na formuláři, zpřístupněném dálkovým přístupem, který žadatel opatří zaručeným elektronickým podpisem, nebo prostřednictvím zpřístupněné datové schránky.
Žádost lze také podat osobně na ohlašovně, obecním úřadu obce s rozšířenou působností, krajském úřadu nebo Ministerstvu vnitra a prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (identifikace pomocí bezpečnostního osobního kódu).
Obyvatel starší 15 let může podat žádost o poskytnutí údajů v listinné podobě na ohlašovně, obecním úřadu obce s rozšířenou působností, krajském úřadu nebo Ministerstvu vnitra, žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem. Povinnost úředního ověření podpisu neplatí, pokud obyvatel podepíše žádost před orgánem příslušným k poskytování údajů. Při písemném podání lze využít  tiskopisu “Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému“  (PDF, 1,31 Kb).  Žádost o poskytnutí údajů musí obsahovat jméno, příjmení, rodné příjmení, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu, průkazu o povolení k pobytu pro cizince anebo průkazu povolení k pobytu azylanta. 

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat ( podat žádost apod.)

K jednání je oprávněn:

  • obyvatel starší 15 let 
  • zákonný zástupce obyvatele mladšího 15 let

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí.

07. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Tiskopis “Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému“ je ke stažení zde (pdf, 143 kB) a je též k dispozici u všech úřadů příslušných k poskytování údajů.

Tiskopis „Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému“, rozšířenou o možnost žádat informace o osobě blízké a možnost podání zákonným zástupcem, opatrovníkem nebo jinou osobou, je ke stažení zde(pdf, 131 kB) . Pro vyplnění formuláře je nutné mít nainstalovaný Adobe Reader verze 9.0 a vyšší. Tento typ formuláře musí být v případě jeho elektronického zaslání opatřen zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu, vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, nebo být podán prostřednictvím zpřístupněné datové schránky, provozované podle zvláštního právního předpisu.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Žádost o poskytnutí údajů může obyvatel podat na Ministerstvu vnitra, krajském úřadu nebo obecním úřadu obce s rozšířenou působností elektronicky na formuláři, zpřístupněném dálkovým přístupem, který žadatel opatří zaručeným elektronickým podpisem, nebo prostřednictvím zpřístupněné datové schránky.
Žádost lze také podat osobně na ohlašovně Městského úřadu v Šenově, obecním úřadu obce s rozšířenou působností, krajském úřadu nebo Ministerstvu vnitra a prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (identifikace pomocí bezpečnostního osobního kódu).
Obyvatel starší 15 let může podat žádost o poskytnutí údajů v listinné podobě na ohlašovně Městského úřadu v Šenově, obecním úřadu obce s rozšířenou působností, krajském úřadu nebo Ministerstvu vnitra, žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem. Povinnost úředního ověření podpisu neplatí, pokud obyvatel podepíše žádost před orgánem příslušným k poskytování údajů.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor  správní – úsek matriky, ohlašovny, cestovních dokladů, KPOZ

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  • občanský průkaz anebo
  • cestovní doklad anebo
  • průkaz o povolení k pobytu pro cizince anebo
  • průkaz povolení k pobytu azylanta.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Tiskopis “Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému“ je ke stažení zde (PDF, 143 kB) a je též k dispozici u všech úřadů příslušných k poskytování údajů.

Tiskopis „Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému“, rozšířenou o možnost žádat informace o osobě blízké a možnost podání zákonným zástupcem, opatrovníkem nebo jinou osobou, je ke stažení zde(PDF, 131 kB) . Pro vyplnění formuláře je nutné mít nainstalovaný Adobe Reader verze 9.0 a vyšší. Tento typ formuláře musí být v případě jeho elektronického zaslání opatřen zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu, vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, nebo být podán prostřednictvím zpřístupněné datové schránky, provozované podle zvláštního právního předpisu.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Obyvatel za poskytnutí údajů z informačního systému evidence obyvatel uhradí správní poplatek ve výši 50,- Kč (za každou započatou stránku) v hotovosti při podání na úřadě.

V případě podání žádosti elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu, vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb nebo prostřednictvím zpřístupněné datové schránky, provozované podle zvláštního právního předpisu, na Ministerstvo vnitra lze správní poplatek uhradit bezhotovostní platbou na příjmový účet Ministerstva vnitra č. 3711-8920071/0710. Jako variabilní symbol uvede číslo ve tvaru 1111…. , kdy na pozice teček napíše žadatel část svého rodného čísla, uvedeného za lomítkem (čtyřmístné nebo trojmístné číslo) – např. 11116823, u trojmístných koncovek např. 1111297 (variabilní symbol nemůže obsahovat tečky, čárky, pomlčky, písmena, mezery, apod.). První čtyři číslice variabilního symbolu jsou v tomto případě vždy jedničky. Specifický symbol: 433 . Jako zpráva pro příjemce se uvede jméno a příjmení žadatele.

Za podání žádosti o zprostředkování kontaktu zaplatí občan České republiky správní poplatek ve výši 500,-  Kč formou kolkové známky nebo v hotovosti nebo zasláním na účet Ministerstva vnitra.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli vyžadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tiskopis „Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému“, rozšířenou o možnost žádat informace o osobě blízké a možnost podání zákonným zástupcem, opatrovníkem nebo jinou osobou, je ke stažení zde (pdf, 131 kB) . Pro vyplnění formuláře je nutné mít nainstalovaný Adobe Reader verze 9.0 a vyšší. Tento typ formuláře musí být v případě jeho elektronického zaslání opatřen zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu, vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, nebo být podán prostřednictvím zpřístupněné datové schránky, provozované podle zvláštního právního předpisu.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

Ministerstvo vnitra poskytuje údaje z informačního systému evidence obyvatel v rozsahu nezbytně nutném a za podmínek stanovených zákonem o evidenci obyvatel nebo zvláštním právním předpisem /např. zákon č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, 120/2001 Sb., o soudních exekutorech/.
Na dožádání osoby ze zahraničí nebo zastupitelského úřadu cizího státu poskytuje osobní údaje z informačního systému evidence obyvatel Ministerstvo vnitra, a to jen, stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána.
Evidence obyvatel je vedena v informačním systému a obsahuje zákonem stanovené údaje o státních občanech České republiky (dále jen „občan“), osobách, které pozbyly státní občanství České republiky a cizincích, kteří jsou matkou, otcem, popřípadě jiným zákonným zástupcem, manželem, registrovaným partnerem nebo dítětem občana.

23. Informace o popisovaném postupu ( o řešení životní situace) je možné získat jaké z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Ministerstvo vnitra ČR

24. Související životní situace a návody jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor správní –  úsek matriky, ohlašovny, cestovních dokladů, KPOZ

26. Kontaktní osoba

Taťána Klimasová – tel: 596 805 938, e-mail: tklimasova@mesto-senov.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.01.2011.

28. Popis byl naposledy aktualizován

22.02.2011.

29. Datum konce platnosti popisu

Nestanoveno.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace