Oficiální webové stránky města Šenov

Menu: důležité odkazy

Ohlášení trvalého pobytu

01. Identifikační číslo

011

02. Kód

011

03. Pojmenování ( název ) životní situace

Ohlášení trvalého pobytu

04. Základní informace k životní situaci

Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území, a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a je označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat ( podat žádost apod.)

K jednání je oprávněn:

 • občan České republiky starší 15 let nebo jím pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci,
 • zákonný zástupce za občana mladšího 15 let, popřípadě pěstoun,
 • zákonný zástupce za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům,
 • zákonný zástupce za občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý ohlásit změnu místa trvalého pobytu.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí.

07. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Ohlaste změnu místa trvalého pobytu.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Občan hlásí změnu místa svého trvalého pobytu na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu. Ohlašovnami jsou obecní úřady, v Praze a v územně členěných statutárních městech úřady městských částí, na území vojenských újezdů újezdní úřady. Pro území města Šenov je ohlašovnou Městský úřad Šenov.

Ukončení trvalého pobytu na území České republiky

Občan, který se rozhodne ukončit trvalý pobyt na území České republiky, sdělí tuto skutečnost písemně ohlašovně podle místa svého trvalého pobytu. Obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který vydal jeho občanský průkaz, nebo matričnímu úřadu podle místa trvalého pobytu je povinen odevzdat občanský průkaz do 15 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti.

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu

Ohlašovna rozhodne ve správním řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo na návrh oprávněné osoby za splnění zákonných podmínek. Zákonnými podmínkami jsou především zánik užívacího práva občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívání objektu nebo jeho vymezené části. Navrhovatel je povinen splnění zákonných podmínek ohlašovně prokázat.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor  správní – úsek matriky, ohlašovny, cestovních dokladů, KPOZ

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen:

 • vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu,
 • předložit platný občanský průkaz, u něhož není v důsledku jiné změny místa trvalého pobytu oddělena jeho vyznačená část; občan po ukončení pobytu v cizině předkládá cestovní pas, občan po nabytí státního občanství České republiky předkládá doklad o nabytí státního občanství,
 • předložit doklad opravňující užívat byt nebo dům (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouvu), anebo pokud doklad nevlastní, úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu.

Úředně ověřené potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí svůj souhlas na přihlašovacím tiskopisu před zaměstnancem ohlašovny. Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, která vlastní doklad o oprávnění užívat dům, byt, obytnou místnost anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Přihlašovací lístek k trvalému pobytu je k dispozici na každé ohlašovně. 

Přihlašovací lístek k trvalému pobytu 
– je možné používat pouze originální tiskopis vzhledem ke způsobu archivace

Potvrzení o změně trvalého pobytu

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za ohlášení změny místa trvalého pobytu zaplatí občan České republiky správní poplatek ve výši 50 Kč. Děti mladší 15 let jsou od správního poplatku osvobozeny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli vyžadovány

Zároveň s ohlášením změny místa trvalého pobytu by si měl občan podat žádost o vydání nového občanského průkazu. Občan by měl rovněž sdělit svou novou adresu:

 • zaměstnavateli (pokud je zaměstnán)
 • škole (jestliže studuje)
 • finančnímu a živnostenskému úřadu (pokud podniká)
 • úřadu práce (jestliže je nezaměstnaný)
 • správě sociálního zabezpečení (pokud pobírá důchod)
 • ošetřujícím lékařům
 • zdravotní pojišťovně
 • bankám (u kterých má nějaký účet)
 • komerčním pojišťovnám (u kterých má nějakou pojistku)
 • elektrárně, příp. plynárně
 • poště (jestliže používá inkaso)
 • majiteli či správci starého i nového domova

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech

18. Jaké jsou související předpisy

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

V případě, že vám ohlašovna po splnění zákonných podmínek vyhoví a hlášenou změnu místa trvalého pobytu zaeviduje, nevydává rozhodnutí ve správním řízení. Pokud se zjistí při hlášení místa trvalého pobytu nedostatky v předkládaných dokladech nebo rozpory uváděných údajů s údaji v informačním systému a vy nedostatky po výzvě ve stanovené lhůtě neodstraníte, ohlašovna rozhodne o tom, že změna místa trvalého pobytu nebude zaevidována.

Ohlašovna rozhoduje o zrušení údaje o místu trvalého pobytu za podmínek stanovených zákonem a v souladu se správním řádem. Místem trvalého pobytu občana, jemuž byl údaj o místu trvalého pobytu zrušen, se stává po nabytí právní moci rozhodnutí sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt zrušen. Proti rozhodnutí můžete podat odvolání u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu ( o řešení životní situace) je možné získat jaké z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Ministerstvo vnitra ČR

24. Související životní situace a návody jak je řešit

Vydání občanského průkazu
Vydání osvědčení a potvrzení o státním občanství
Výdej údajů z evidence obyvatel

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor správní –  úsek matriky, ohlašovny, cestovních dokladů, KPOZ

26. Kontaktní osoba

Taťána Klimasová – tel: 596 805 938, e-mail: tklimasova@mesto-senov.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.07.2010.

28. Popis byl naposledy aktualizován

01.07.2010.

29. Datum konce platnosti popisu

Nestanoveno.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace