Oficiální webové stránky města Šenov

Menu: důležité odkazy

Hlášení adresy pro doručování

01. Identifikační číslo

012

02. Kód

012

03. Pojmenování ( název ) životní situace

Hlášení adresy pro doručování

04. Základní informace k životní situaci

Dle § 10b zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel  a rodných číslech, ve znění pozdějších předpisů, který nabyl účinnosti dne 1. července 2009, 

 – na žádost obyvatele lze v evidenci vést též údaj o adrese, na kterou mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů), 

– doručovací adresu, jejíž změnu nebo zrušení ohlásí obyvatel ohlašovně v místě trvalého pobytu, 

– doručovací adresu poskytuje ministerstvo správnímu orgánu nebo jinému orgánu veřejné moci  pro účely doručování; tím není dotčeno poskytování tohoto údaje podle jiného právního předpisu. 

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat ( podat žádost apod.)

Obyvatelem se podle výše uvedeného zákona rozumí: 

– státní občan České republiky, 

– osoba, která pozbyla občanství České republiky, 

– cizinec, který je matkou, otcem, popřípadě jiným zákonným zástupcem, manželem, registrovaným partnerem  nebo dítětem občana. 

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí. 

07. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Ohlaste doručovací adresu. 

08. Na které instituci životní situaci řešit

Obyvatel  hlásí doručovací adresu, její změnu nebo zrušení :

– na ohlašovně v místě svého trvalého pobytu po vyplnění formuláře , předložením dokladu totožnosti.

Ohlašovnami jsou obecní úřady, v Praze a v územně členěných statutárních městech úřady městských částí, na území vojenských újezdů újezdní úřady. Pro území města Šenov je ohlašovnou Městský úřad Šenov.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor  správní –  úsek matriky, ohlašovny, cestovních dokladů, KPOZ  
                                 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Při ohlášení doručovací adresy, její změny nebo zrušení  je obyvatel povinen:

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář Hlášení adresy pro doručování je k dispozici  na stránkách Ministerstva vnitra :  

Hlášení adresy pro doručování

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za hlášení adresy pro doručování, její změnu nebo zrušení žadatelé neplatí žádné poplatky.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli vyžadovány

Obyvatel by měl rovněž sdělit svou adresu pro doručování:

 • zaměstnavateli (pokud je zaměstnán)
 • škole (jestliže studuje)
 • finančnímu a živnostenskému úřadu (pokud podniká)
 • úřadu práce (jestliže je nezaměstnaný)
 • správě sociálního zabezpečení (pokud pobírá důchod)
 • ošetřujícím lékařům
 • zdravotní pojišťovně
 • bankám (u kterých má nějaký účet)
 • komerčním pojišťovnám (u kterých má nějakou pojistku)
 • elektrárně, příp. plynárně
 • poště (jestliže používá inkaso)
 • majiteli či správci starého i nového domova

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech

18. Jaké jsou související předpisy

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu ( o řešení životní situace) je možné získat jaké z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Ministerstvo vnitra ČR

24. Související životní situace a návody jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor správní –  úsek matriky, ohlašovny, cestovních dokladů, KPOZ

26. Kontaktní osoba

Taťána Klimasová – tel: 596 805 938, e-mail: tklimasova@mesto-senov.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.07.2010.

28. Popis byl naposledy aktualizován

01.07.2010.

29. Datum konce platnosti popisu

Nestanoveno.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace