Oficiální webové stránky města Šenov

Menu: důležité odkazy

Otázky a odpovědi

Kanalizace Šenov Sever-rozšíření kanalizační sítě
Splašková kanalizační přípojka
/otázky a odpovědi/

1. K realizaci soukromé kanalizační přípojky nemám dostatek peněz. Pomůže mi město Šenov řešit tuto situaci?
Můžete požádat město Šenov o poskytnutí návratné finanční výpomoci, formulář bude dostupný na internetových stránkách města a na odboru investic, MH a dopravy MěÚ v Šenově. Vyplněnou žádost předložíte na odbor investic, MH a dopravy MěÚ v Šenově. Poskytnutou částku budete muset následně městu vrátit zpět.

2. O jakou částku můžu žádat?
Výši si sami stanovíte dle skutečné potřeby s přihlédnutím k vlastním úsporám a vašim následným možnostem finanční výpomoc vrátit zpět. Předpokládané výdaje na jeden běžný metr přípojky lze v rostlém terénu kalkulovat maximálně ve výši 1.000,- Kč, ve zpevněné ploše pak maximálně 2.000,- Kč na jeden běžný metr přípojky.

3. Musí mi být návratná finanční výpomoc poskytnutá?
O poskytnutí návratné finanční výpomoci a uzavření příslušné smlouvy rozhoduje rada města, v případě žádosti nad 50.000,- Kč pak zastupitelstvo města. Na návratnou finanční výpomoc není právní nárok, tzn., že vám finanční výpomoc nemusí být poskytnuta.

4. Je dotyčná finanční výpomoc nějak úročena, když ano tak v jaké výši?
Návratná finanční výpomoc je poskytována z rozpočtu města bezúročně. Právě proto jsou podmínky poskytnutí peněžních prostředků přísně účelové – pouze na realizaci soukromé kanalizační přípojky. Další podmínky, které je třeba bezvýhradně dodržet, stanoví smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci.

5. Jakým způsobem a v jaké době musím vrátit poskytnuté finanční prostředky?
Vrácení peněz probíhá dle podmínek uvedených v příslušné smlouvě zpravidla bezhotovostně (převodem z vašeho účtu na účet města) formou pravidelných měsíčních splátek tak, aby poskytnutá peněžní částka byla městu vrácena nejpozději do 18. měsíců od jejího poskytnutí. Výjimečně lze ve smlouvě sjednat poskytnutí a následné vrácení peněžních prostředků i v hotovosti. Výpomoc lze vrátit městu i dříve, tzn. před dohodnutou lhůtou konečného splácení.

6. Musím použití poskytnutých peněžních prostředků nějakým způsobem prokazovat?
Ano, budete povinni ve lhůtě určené v příslušné smlouvě předložit prostřednictvím formuláře, který bude ke smlouvě přiložen, řádné finanční vypořádání návratné finanční výpomoci. Vaše výdaje na realizaci soukromé kanalizační přípojky musí být ve formuláři přesně specifikovány s uvedením dne platby a její výše. Vaše výdaje musíte prokázat prostřednictvím peněžních dokladů o nákupu příslušného materiálu či zaplacení příslušných prací, souvisejících s realizací vaší soukromé kanalizační přípojky.

7. Co, když nespotřebuji úplně poskytnuté finanční prostředky?
V tomto případě budete povinen ve lhůtě uvedené ve smlouvě, vrátit nevyužité prostředky na bankovní účet města. To, že jste nevyužili veškeré vám poskytnuté peněžní prostředky, uvedete i ve finančním vypořádání návratné finanční výpomoci, tzn. ve formuláři, který je připojen ke smlouvě.

8. Jak řešit situaci, když v průběhu splácení poskytnuté finanční výpomoci zjistím, že nejsem schopen splácet původně dohodnuté částky?
V takovém případě tuto okolnost ihned sdělíte městu a řádně ji zdůvodníte. Město může následně s vámi uzavřít dodatek k dotyčné smlouvě, ve kterém bude nově sjednáno splácení poskytnuté výpomoci. Pokud vaše problémy se splácením nesdělíte včas, tzn. před lhůtou následující splátky, dopustíte se porušení vašich smluvních povinnosti, které je ze zákona (zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) porušením rozpočtové kázně. V tomto případě budete povinni ihned vrátit městu doposud nesplacený zůstatek finanční výpomoci i s příslušnou majetkovou sankcí.

9. Co si mám představit pod označením „porušení rozpočtové kázně“?
Porušením rozpočtové kázně je použití poskytnutých peněžních prostředků na jiný účel, než na realizaci soukromé kanalizační přípojky, nenapojení se ve smlouvě stanovené době na veřejnou kanalizaci či nepředložení ve smluvně dohodnuté době řádného finančního vypořádání na předepsaném formuláři s doložením patřičných peněžních dokladů. Porušením rozpočtové kázně je rovněž opožděné splácení poskytnuté finanční výpomoci. Obecně je porušením rozpočtové kázně každé porušení vašich povinností stanovených ve smlouvě, dle které vám byla návratná finanční výpomoc poskytnuta.

10. Co nastane, pokud použiji poskytnuté peněžní prostředky na jiný účel, než na realizaci soukromé kanalizační přípojky?
Městský úřad v Šenově vám uloží odvod ve výši poskytnuté finanční výpomoci a penále z poskytnuté částky ve výši 1 promile za každý den prodlení ode dne následujícího po zjištění, že jste neoprávněně použil předmětné peněžní prostředky do dne, kdy budou připsány zpět na účet města. Příklad: Při odvodu ve výši 20.000,- Kč bude uloženo penále ve výši 20,- Kč za každý den prodlení. Odvodem se rozumí vaše povinnost vrátit městu veškeré poskytnuté peněžní prostředky a penále.

11. Co nastane, když nepředložím řádné finanční vyúčtování ve stanovené době, nebo nedoložím peněžní doklady o nákupu materiálu či zaplacení prací na kanalizační přípojce?
Městský úřad v Šenově vám uloží odvod ve výši nesplaceného zůstatku poskytnutých peněžních prostředků a penále ve výši 1 promile za každý den z nesplaceného zůstatku ode dne následujícího po dni, kdy jste svou smluvní povinnost porušil do dne, kdy bude předepsaná částka připsána na účet města. Odvod se neuloží, pokud nepřesáhne výši 1.000,- Kč. Odvodem se rozumí vaše povinnost vrátit městu doposud nesplacené peněžní prostředky a penále.

12. Pro napojení se na veřejnou kanalizační síť budu muset do soukromé kanalizační přípojky zabudovat i tlakovou čerpací stanici (jímku a čerpadlo). Může mi město poskytnout peněžní prostředky rovněž na pořízení této stanice?
Ano. Můžete město požádat o dotaci na pořízení tlakové čerpací stanice, a to vyplněním příslušného formuláře dostupného na internetových stránkách města a na odboru investic, MH a dopravy MěÚ v Šenově, kde ji vyplněnou doručíte.

O poskytnutí dotace bude rozhodovat rada města. Na poskytnutí dotace není právní nárok, tzn., že ji nemusíte obdržet. O poskytnutí dotace bude s vámi sepsána příslušná smlouva, ve které budou stanoveny podmínky poskytnutí dotace. V případě porušení těchto podmínek budete muset poskytnutou dotaci v plné výši vrátit městu neprodleně zpět.

POZOR! Dotace na tlakovou čerpací stanici, oproti finanční výpomoci na realizaci soukromé kanalizační přípojky je nevratná. Musíte však dodržet povinnosti, ke kterým jste se smluvně zavázali, zejména dotaci použit přísně účelově na tlakovou stanici, doložit peněžní doklady o zakoupení čerpadla a jímky, případně i doklady o zaplacení prací souvisejících s čerpací stanici. Rovněž se musíte ve lhůtě uvedené ve smlouvě připojit prostřednictvím soukromé kanalizační přípojky na veřejnou kanalizační síť. 

13. Můžu město požádat o návratnou finanční výpomoc na realizací soukromé kanalizační přípojky a zároveň i o dotaci na tlakovou čerpací stanici prostřednictvím jedné žádosti?
O poskytnutí návratné finanční výpomoci a o dotaci budete muset žádat zvlášť, tzn., musíte vyplnit dvě žádosti. Rovněž tak, v případě kladného vyřízení vašich žádostí, budou s vámi uzavřeny dvě smlouvy – jedná o poskytnutí návratné finanční výpomoci, druhá pak o poskytnutí dotace.

14. Ve výše uvedených otázkách jsem nenašel řešení mého problému. Na koho se můžu konkrétně obrátit s žádosti o pomoc nebo vysvětlení?
Ve věcech technických vám poradí Ing. Pavel Knop-Kostka, vedoucí odboru investic, MH a dopravy – tel. č. 596 805 959, ve věcech poskytnutí finanční výpomoci či dotace pak Ing. Stanislava Hutáková – tel. č. 596 805 937, vedoucí finančního odboru nebo JUDr. Tadeáš Kowalski, referent úseku právního a kontrolního- tel. č. 596 805 946.