Oficiální webové stránky města Šenov

Menu: důležité odkazy

Střet zájmů

Město Šenov, Radniční nám. 300 , 739 34 Šenov – registr oznámení

Pokyny pro žadatele o přístup do registru oznámení

Nahlížení do registru :

Každý má právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do registru a pořizovat si z něj opisy a výpisy. Výpisy a opisy evidenční orgán (tajemník městského úřadu) žadatelům o nahlížení do registru neověřuje a také jim neposkytuje fotokopie písemností vedených v registru.

Do registru je možné nahlížet osobně u evidenčního orgánu nebo v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě ( dále jen“v elektronické podobě“). Pro žádost o nahlédnutí do registru je předepsaná písemná forma. Musí v ní být obsaženy jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt, případně adresa pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu.

Žádost o nahlédnutí do registru lze podat :

  • osobně u evidenčního orgánu
  • prostřednictvím provozovatele poštovních služeb
  • elektronicky do elektronické podatelny evidenčního orgánu

Po ověření žádosti o nahlédnutí do registru podané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo elektronicky do elektronické podatelny evidenčního orgánu, Vám pracovník evidenčního orgánu udělí uživatelské jméno a přístupové heslo, které Vám doručí prostřednictvím provozovatele poštovních služeb do vlastních rukou. Uživatelské jméno a přístupové heslo Vás opravňuje nahlížet na těchto stránkách do registru v elektronické podobě z libovolného počítače, který je připojen k veřejné datové síti.

Poučení :

Veškeré údaje vedené v registru mohou být použity a dále zpracovávány,  s výjimkou uvedenou v § 13 odst. 5 zákona  č. 159/2006 Sb., v platném znění, pouze za účelem zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře.  Zpracováním osobních údajů v registru nesmí být dotčena ochrana osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

Přestupku se dopustí ten, kdo

  • používá nebo dále zpracovává údaje vedené v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře,
  • neoprávněně sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě.

Za přestupek lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč.

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (dokument PDF, 3,87 MB)

Tiskopis žádosti o nahlédnutí do registru oznámení (dokument DOC, 72 kB)