Oficiální webové stránky města Šenov

Menu: důležité odkazy

Územní plán Šenov

Do Územního plánu Šenov, který byl vydán Zastupitelstvem města Šenov dne 20. 11. 2018 a nabyl účinnosti dne 7. 12. 2018 lze nahlížet na níže uvedených místech:

 • Magistrát města Ostravy, Útvar hlavního architekta a stavebního řádu, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava (úřad územního plánování)
 • Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu, 28. října 117, 702 18 Ostrava
 • Městský úřad Šenov, Odbor výstavby a životního prostředí, Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov (stavební úřad)
 • Město Šenov, Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov (obec, pro kterou byl územní plán pořízen)
 • Do dokladové části (spisu) lze nahlížet na Městském úřadu Šenov, Odboru výstavby a životního prostředí, Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov

 
Textová část

Územní plán Šenov_text výroku
Územní plán Šenov_text odůvodnění
Příloha A – odůvodnění – Rozhodnutí o námitkách ÚP Šenov
Příloha B -odůvodnění – Vyhodnocení připomínek ÚP Šenov
Poučení
SEA_listopad 201
Posouzení vlivů na EVL a PO_NATURA
SEA_aktualizace_březen 2018
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území_ÚP Šenov

Grafická část

vyk01_zču
vyk02_hlavni
vyk03_d
vyk04_v
vyk05_k
vyk06_e
vyk07_vps
vyk08_koo
vyk09_zpf
vyk10_sv

 

Na základě rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu ze dne 16. 10. 2019 č. j. MSK 140531/2019 byl ÚP Šenov zrušen v těchto částech:

 • plocha veřejných prostranství PV na pozemku p. č. 2886/22 v k. ú. Šenov u Ostravy,
 • územní rezerva pro sběrnou komunikaci na pozemku p. č. 2886/22 v k. ú. Šenov u Ostravy,
 • návrh hlavní pěší trasy na pozemku p. č. 2886/22 v k. ú. Šenov u Ostravy,
 • návrh kabelového vedení VN na pozemku p. č. 2886/22 v k. ú. Šenov u Ostravy,
 • územní rezerva pro plynovod STL na pozemku p. č. 2886/22 v k. ú. Šenov u Ostravy,
 • rozhodnutí o námitce č. 78 uplatněné dne 10. 5. 2017 Ing. Alešem Mencem,
 • zastavěné území na pozemku p. č. 2886/22 v k. ú. Šenov u Ostravy.