Oficiální webové stránky města Šenov

Menu: důležité odkazy

Místní poplatek ze psů

01. Identifikační číslo

042

02. Kód

042

03. Pojmenování ( název ) životní situace

Přihlášení k místnímu poplatku ze psů.

04. Základní informace k životní situaci

Přihlásit psa k poplatku je nutné provést do 15 dnů od nabytí psa staršího 3 měsíců nebo po dovršení stáří  psa tří měsíců.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat ( podat žádost apod.)

Přihlásit psa musí jeho držitel. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území města Šenov.  Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podat přihlášku k poplatku – sepsat ji s pověřeným odborným pracovníkem, případně vyplnit určený formulář a zaslat poštou, datovou schránkou apod., možno i datovou zprávou s jedinečným zaručeným elektronickým podpisem. Nestačí ale pouze zaslat údaje pomocí obyčejné zprávy e-mailem, faxem apod.!

Nejlépe je ale věc řešit osobně, návštěvou úřadu, protože po přihlášení je nutné převzít evidenční známku psa.

07. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Dostavit se na Městský úřad Šenov a přihlásit se k poplatku.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Držitel psa přihlašuje a platí poplatek na úřadu obce v místě svého trvalého bydliště (uvedeného v OP), i v případě, kdy se psem pobývá mimo trvalé bydliště (pobývá na jiné adrese, na chalupě, v zahraničí apod.). V našem případě na Městském úřadu v Šenově.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor finanční

v úředních hodinách (PO, ST: 8:00 – 11:30, 12:30 – 17:00; ČT : 8:00 – 11:30)

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Pro přihlášení psa stačí mít s sebou platný občanský průkaz, případně očkovací průkaz psa. Při uplatnění sazby pro důchodce je navíc třeba předložit důchodový výměr nebo doložit rozhodnutí o sirotčím důchodu, vdovském důchodu, invalidním důchodu, a vyplnit čestné prohlášení, že občan nemá jiné příjmy. Při nárokování dalších úlev a osvobození od poplatku je třeba doložit i další doklady: u psa z útulku doklad o převzetí z  útulku v Sedlištích. Právnické osoby musí doložit i výpis z obchodního rejstříku a svůj právní vztah k prostorám, kde bude pes chován (pokud přihlašují psa na sebe).

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře  jsou níže ke stažení, případně je občan obdrží přímo na příslušném oddělení.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Poplatku podléhají psi starší tří měsíců.

Roční sazba poplatku činí 350,- Kč za jednoho psa, za druhého a každého dalšího psa 400,- Kč. Za psy chované v rodinném domku se platí 350,- Kč za jednoho psa, za druhého a každého dalšího psa 400,- Kč. U důchodce (osoby pobírající pouze důchod, bez dalších příjmů, nebo pobírající sirotčí, vdovský, invalidní důchod) činí poplatek 200,- Kč za jednoho psa, za druhého a každého dalšího psa 300,- Kč.  Za psa, jehož držitel má trvalý pobyt v bytovém domě se platí 1 000,- Kč za jednoho psa, za druhého a každého dalšího psa 1 800,- Kč.

Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním psotižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy, nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis (§ 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích).

Od poplatku se dále osvobozují:

  • město Šenov
  • příspěvková organizace zřízená městem Šenov.

Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, nejpozději v termínech do 31.3. a 31.8. příslušného kalendářního roku, činí-li více než 500,- Kč ročně.
Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti výše uvedeném, je poplatek splatný nejpozději do 15 dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla (nejpozději do konce příslušného kalendářního roku).

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Při doložení všech náležitostí je přihlášení vyřízeno během několika minut.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli vyžadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Poplatek zavádí obec vyhláškou – v Šenově je to vyhláška č. 4/2010, o místních poplatcích. Místní poplatek ze vstupného upravuje zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, který v sobě obsahuje prvky daňového právního vztahu. Při řízení ve věcech tohoto poplatku platí i zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Za platbu po lhůtě splatnosti lze jako sankci dlužnou částku navýšit až na trojnásobek. Také lze uložit pořádkovou pokutu za závažné ztěžování nebo maření správy daní až do výše 50 000,- Kč.

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

Vznik a ukončení poplatkové povinnosti, případně další změny rozhodné pro evidenci a výši poplatku, je nutné vždy oznámit správci poplatku a to do 15 dnů ode dne, kdy daná skutečnost nastala.

Pokud pes již nežije (úhyn je nejlépe prokázat potvrzením od veterináře), byl předán jinému držiteli nebo evidovaný držitel změnil trvalý pobyt mimo území města, kde byl pes přihlášen, je třeba psa ve výše stanovené lhůtě odhlásit, vrátit evidenční známku a ukončit tak platební povinnost. Nejlépe osobním úkonem u správce poplatku.

Není-li pes řádně a doložitelně (písemně) odhlášen, poplatková povinnost nadále trvá, neboť po přihlášení psa do evidence správce poplatku předepisuje každoročně poplatek k úhradě, až do doby, než je ohlášena změna.

23. Informace o popisovaném postupu ( o řešení životní situace) je možné získat jaké z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor finanční –  úsek daní a poplatků

26. Kontaktní osoba

Ing. Jana Štixová – tel: 596 805 936;  e-mail: jstixova@mesto-senov.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.03.2011.

28. Popis byl naposledy aktualizován

01.03.2011.

29. Datum konce platnosti popisu

Nestanoveno.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace