Oficiální webové stránky města Šenov

Menu: důležité odkazy

Město Šenov – Systém odděleného sběru materiálově využitelných odpadů

 

Město Šenov – Systém odděleného sběru materiálově využitelných odpadů

Program: 11531 – Operační program životní prostředí 2014-2020

Číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_069/0007612

Poskytovatel: Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR

Příjemce dotace: Město Šenov

Celkové způsobilé výdaje: 5 804 370,00 Kč

Dotace EU: 4 933 714,50 Kč

Popis projektu:

Díky projektu podpořenému z Operačního fondu Životní prostředí může naše město nakoupit nádoby na tříděné odpady. Cílem tohoto projektu je snížit množství směsného komunálního odpadu a zvýšit množství recyklovatelných odpadů jako je papír, plast, sklo nebo biologicky rozložitelný odpad. Všechny tyto druhy odpadů mohou být surovinou pro výrobu dalších výrobků a tedy nekončit bez využití na skládkách nebo spalovnách odpadů.

Realizací tohoto projektu se navýší kapacita systému separace a svozu tříděných odpadů.

Realizace projektu bude probíhat v termínu do 31. 12. 2019

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.