Oficiální webové stránky města Šenov

Menu: důležité odkazy

Informace – Ing. Miklendová

Nový územní plán je připraven k vydání
Zastupitelstvo města Šenov rozhodlo o pořízení nového územního plánu již v červnu 2009 a to především z důvodu, že od 1. 1. 2007 vstoupil v platnost nový stavební zákon, který zásadním způsobem změnil pravidla v oblasti územního plánování.
V roce 2011 pak zastupitelstvo města schválilo zadání nového územního plánu, kdy toto zadání je pro pořizování územního plánu závazným podkladem. Zejména byl v tomto zadání obsažen požadavek, aby nový územní plán vycházel z platného územního plánu sídelního útvaru Šenov, který platí od roku 1996 a prošel již 16 změnami. Mimo jiné tedy i změnou č. 8, která nabyla účinnosti v roce 2009 a která zanesla do územního plánu zastavitelnou plochu pro bydlení v lokalitě „Volenství“. Podmínkou, aby se v této velké ploše pak daly stavět rodinné domy, bylo pořízení územní studie.
Finální územní studii v lokalitě Volenství pak nechal vlastník pozemku zpracovat v roce 2016 a předložil ji pod názvem „Územní studie Šenov – Volenství II“ Magistrátu města Ostravy, jako úřadu územního plánování ke schválení. Podle ustanovení § 30 stavebního zákona je schválení takové územní studie výhradně v rukou pořizovatele, tedy úřadu územního plánování, v tomto případě Magistrátu města Ostravy. Zastupitelstvo města v tomto případě nemá žádné zákonné možnosti, jak do pořízení územní studie vstupovat. Jako podklad pro rozhodování v území pak byla předmětná studie vložena do evidence dne 18. 1. 2017. Od tohoto data je možné v lokalitě Volenství umísťovat rodinné domy v souladu s touto studií.
Nový územní plán musel do svého řešení převzít zastavitelnou plochu Volenství, mimo jiné i z důvodu toho, že od roku 2013 platí ustanovení § 102 stavebního zákona o náhradách za změny v území kdy, pokud by město vyřadilo tuto plochu z územního plánu a pozemky by se staly zpět zemědělskou půdou, by hrozilo, že by město muselo zaplatit vlastníkovi pozemku vzniklou škodu.
Nový územní plán přebral zasíťování pozemků, avšak plně nerespektoval zpracovanou územní studii, zejména v tom, že oproti územní studii počítá s maximálním 30% zastavěním pozemku, do kterého se však započítávají všechny zpevněné plochy, nikoliv jen plocha rodinného domu, jak tomu bylo ve studii. Usměrněním % zastavitelnosti a také omezením plochy záplavovým územím zásadním způsobem nový územní plán lokalitu Volenství více reguluje a zajišťuje výstavbu menšího počtu rodinných domů.
Dokud nebude vydán nový územní plán, není možné předmětnou studii zneplatnit a vyřadit z evidence, neboť tato je v souladu s platným územním plánem, který zůstává do doby vydání nového územního plánu v platnosti.
Ve vztahu k omezení výstavby v lokalitě Volenství je tedy zásadní co nejdříve nový územní plán vydat, aby se tato územní studie dostala do rozporu s územním plánem a mohla být vyřazena z evidence územně plánovacích podkladů.
Na vydání nového územního plánu čeká řada vlastníků pozemků a občanů Šenova, neboť novým územním plánem bude umožněna výstavba 720 rodinných domů.
Na začátku procesu projednávání nový územní plán obsahoval plochy pro výstavbu 681 rodinných domů, po zamítavých stanoviscích dotčených orgánů dokonce jen pro 650 rodinných domů.
Na hodnotu 720 rodinných domů jsme se dostali až poté, co bylo pořizovatelem a určeným zastupitelem (starostou města) navrženo vyhovět cca 70 námitkám uplatněným v rámci veřejného projednání. Tam, kde bylo možné vyhovět, se to podařilo. Podařilo se to také proto, že všechny dotčené orgány a krajský úřad si uvědomovali situaci města Šenov a naléhavost nutnosti vydat již nový územní plán, neboť podle platného územního plánu se v území rozhoduje špatně a nekoordinovaně a vznikají nevratné škody degradující možnost kvalitního budoucího rozvoje města.
Územní plán je vždy kompromisem mezi zájmy soukromými a veřejnými a nelze vždy vyhovět všem vlastníkům pozemků bezezbytku, zvláště pokud v území převažují zájmy veřejné. V případě nového územního plánu Šenov se tyto zájmy podařilo koordinovat velice úspěšně a nový územní plán by měl být vydán co nejdříve.
Návrh nového územního plánu oproti dosud platnému územnímu plánu již nepodmiňuje možnost výstavby v nových zastavitelných plochách zpracováním územní studie, a to z toho důvodu, aby se v budoucnu již nikdo nemohl zaštiťovat zpracovanou a registrovanou územní studií bez možnosti zásahu samosprávy města.

Ing. Miklendová, kvalifikovaná osoba pořizovatele, MěÚ Šenov