Oficiální webové stránky města Šenov

Menu: důležité odkazy

Strategický plán rozvoje sportu v městě Šenov do roku 2023

článek I.
Úvodní ustanovení
1. Strategický plán rozvoje sportu ve městě Šenov je zpracován ve smyslu § 6 odst. 2 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů.
2. Koncepce podpory sportu ve městě Šenov vychází ze Strategického plánu rozvoje města Šenov na období 2016 – 2023 schváleného zastupitelstvem města dne 19. 4. 2016 č. usnesení 12/b/6 a dále z Koncepce prevence kriminality na období 2016 – 2020, kterou schválilo zastupitelstvo města dne 19. 4. 2016 č. usnesení 12/b/7 .
3. Plán rozvoje sportu je otevřeným dokumentem, který se může aktualizovat či doplňovat v Akčních plánech pro jednotlivé roky v závislosti na prioritách, potřebách a finančních možnostech města.
4. Cílem strategického plánu je stanovení směru podpory sportu v oblasti oprav sportovišť, budování nového zázemí pro tělesné aktivity a vlastní podpora činnosti.

článek II.
Základní pojmy
1. Sportem se rozumí každá forma tělesné aktivity, která je provozována příležitostně nebo organizovaně a usiluje o dosažení nebo vylepšení fyzické kondice a duševní pohody, upevňování zdraví, a to ať individuálně nebo kolektivně.
2. Sport pro všechny je organizovaný nebo neorganizovaný sport a pohybové aktivity občanů, rekreačního, soutěžního i nesoutěžního charakteru s cílem podpořit sociální kontakt, udržení nebo zlepšení zdravotní i psychické kondice.
3. Tělesná výchova a sport na školách – sport na školách představuje pohybové aktivity v rámci školní výuky (výchovně vzdělávacího programu) a na ně navazující zájmové soutěžní i nesoutěžní organizované aktivity ve školních prostorách. Cílem není výkonnostní motivace, ale zvládnutí pohybových činností, všestrannost a vytváření vztahu ke sportu.
4. Sportovními kluby rozumíme spolky, které sdružují občany podobných zálib, za účelem zajišťování a provozování sportu a pohybových aktivit občanů.
5. Sportovní akcí rozumíme organizovanou sportovní soutěž, závod, zápas, hru nebo jinou aktivitu sportovního charakteru.
6. Volnočasová komise je poradní orgán rady obce a navrhuje společně s komisí pro rozvoj města akce a aktivity k zařazení do Akčního plánu pro příslušný rok.

článek III.
Úloha města v oblasti sportu
1. Sportovní politika města se odvíjí od potřeb občanů města. Vychází z dlouhodobých sportovních tradic města a nových požadavků občanů.
2. Město se spolupodílí na financování sportu a zároveň koordinuje činnost sportovních subjektů ve prospěch svých občanů a kontroluje efektivnost vynaložených veřejných zdrojů.
3. Hlavní úkoly města v oblasti podpory sportu:
a) zabezpečovat rozvoj sportu pro všechny občany, včetně zdravotně postižených občanů,
b) zajišťovat údržbu, rekonstrukce, výstavbu, provoz a revize svých sportovních zařízení pro sportovní vyžití občanů,
c) podporovat další provozovatele sportovních zařízení,
d) kontrolovat účelné využívání svých sportovních zařízení,
e) zabezpečovat finanční podporu sportu ze svého rozpočtu,
f) podporovat úspěšné místní sportovce a jejich reprezentaci města.
g) vytvářením zázemí pro sportování a podporou sportu preventivně působit proti sociálně patologickým jevům.

článek IV.
Podpora sportu děti a mládeže
Aktivní pohyb je potřebný pro zdravý tělesný růst a psychický vývoj dětí a mládeže. Podnícení zájmu o sport a vypěstování potřeby sportovat patří k součásti zdravého životního stylu. Bez nabídky smysluplné zábavy a vybavení nelze rozvíjet schopnosti a dovednosti v oblasti sportu. Poskytnutí široké nabídky smysluplné činnosti je důležitým prvkem v harmonickém a zdravém vývoji mladého člověka, je nejlepším způsobem ovlivnění chování dětí a mládeže a účinnou formou prevence sociálně patologických jevů v chování dětí a mládeže.
Priority podpory sportu děti a mládeže
1. údržba stávajících sportovních zařízení ve vlastnictví obce, jejich případná modernizace v souladu s potřebami města (tělocvičny a venkovní sportovní areály)
2. údržba stávajících dětských hřišť ve vlastnictví obce, jejich případná modernizace v souladu s potřebami obce (dětská hřiště v areálech ZŠ a MŠ)
3. podpora rozvoje tělesné výchovy a pohybových aktivit ve školských zařízení města
4. podpora rozvoje pohybových aktivit děti a mládeže ve spolkové činnosti
5. podpora sportovních akcí a organizačního zajištění sportovních akcí pro děti a mládež
6. podpora sportovních aktivit škol v rámci regionálních i přeshraničních soutěži (Region Slezská brána, Polsko a Slovensko)

článek V.
Podpora sportu pro všechny
Organizovaný a neorganizovaný sport a sportovní volnočasové aktivity jsou určené širokým vrstvám obyvatelstva bez ohledu na věk, rasu, národnost, společenskou třídu nebo pohlaví.
Podmínkou smysluplného trávení volného času je vytvoření kvalitních a finančně dostupných možností sportovního vyžití a aktivní zábavy pro všechny věkové kategorie žijící na území města. Podpora zdravého životního stylu, sociální kontakt, aktivní odpočinek, seberealizace – to jsou významné hodnoty podílející se na zdravotním a duševním stavu obyvatelstva.
Priority podpory sportu pro všechny
1. údržba stávajících sportovních zařízení ve vlastnictví obce, jejich případná modernizace v souladu s potřebami obce (areál Lipová, SK Lapačka, Relax Škrbeň, hřiště DTJ, areál Stará škola, workout a klidová zóna v centru města)
2. údržba cyklostezek a naučných stezek ve vlastnictví města, případné rozšíření odpočinkové zóny
3. výstavba nových cyklostezek včetně cyklolávky přes silnici I/11 a zpevněných povrchů pro rekreační běh a chůzi
4. vybudování chodníku a hřiště pro rodiče s dětmi v Zámeckém parku
5. vybudování dalšího workoutového hřiště a fitness prvků ve vhodné lokalitě (areál SK Lapačka)
6. budování malých veřejně přístupných sportovních plácků v okrajových částech města
7. podpora konání místních sportovních aktivit pořádaných místními spolky
8. podpora sportovních aktivit spolků v rámci regionálních soutěži a přeshraniční spolupráce (Polsko a Slovensko)
9. podpora údržby sportovních zařízení ve vlastnictví spolků
10. podpora spolků jejichž činnost není zaměřena na sport, ale bez sportovní zdatnosti by aktivity nemohly fungovat (např. rybářství, kynologie, hasiči, junák, pionýr, …)

článek VI.
Formy podpory sportu v obci
1. Přímá finanční podpora je poskytovaná jako dotace spolkům v souladu s platným programem nebo pravidly poskytování dotací ze schváleného rozpočtu města.
Spolky mohou žádat písemně každoročně o:
a) dotaci na vlastní činnost – náklady spojené s obvyklou celoroční činností žadatele včetně nákupu neinvestičního materiálního vybavení nutného k jeho činnosti,
b) dotaci na projekt – jednorázová akce zpravidla krátkodobého charakteru (soutěže, semináře, sportovní či jiná vystoupení, výstavy ,
c) dotaci na údržbu a inovaci stávajících zařízení – údržba, rekonstrukce a obnova stávajících sportovišť a jiných míst souvisejících s činností žadatele.
2. Nepřímá podpora
a) údržba a modernizace stávajících sportovních areálů a zařízení, cyklostezek, vybavení k volnočasovým aktivitám,
b) zveřejňování pořádaných sportovních akcí a jejich výsledků,
c) propagace sportovních akcí v místním tisku, možnost uveřejňování postřehů a informací z jednotlivých sportovních akcí,
d) možnost bezplatného využívání sociálního zázemí ve vlastnictví obce při pořádání sportovních akcí,
e) možnost bezplatného využívání pozemků ve vlastnictví obce při pořádání sportovních akcí.

článek VII.
Závěrečná ustanovení
1. Podněty pro rozvoj sportu byly shromažďovány v rámci přípravy Strategie rozvoje města Šenov na období 2016 – 2023. Ve Strategii rozvoje města Šenov jsou uvedeny základní charakteristiky města, výčet spolků působících ve městě, stejně jako požadavky na zajištění aktivit ve městě.
2. Občané měli rovněž možnost sdělit své návrhy k rozvoji sportu v návaznosti na nový územní plán písemně případně i ústně, nejpozději v rámci veřejného projednání Strategie rozvoje sportu s občany, které proběhlo 25. 5. 2018 v Zámeckém parku.
3. Strategický plán rozvoje sportu v městě Šenov do roku 2023 schválilo Zastupitelstvo města Šenov na svém zasedání konaném dne 19. 6. 2018 usnesením č. 27/b/6.

Zpracovali:
Ing. Jan Blažek, starosta města Šenov
Martin Vaculík, předseda komise volnočasové
Ing. Pavel Knop-Kostka, vedoucí odboru investic
Ing. Roman Kulhánek, velitel městské policie

Červen 2018