Oficiální webové stránky města Šenov

Menu: důležité odkazy

Veřejná splašková kanalizace města Šenov

 

Vážení občané.

Velice si vážíme těch, kteří nejsou lhostejní k životnímu prostředí a aktivně přistupují nápravě nevyhovující stávajícího způsobu likvidace odpadních vod ze svých nemovitostí napojením na veřejnou splaškovou kanalizaci či realizací čistírny odpadních vod. 

Musíme však upozornit, že napojení na veřejnou kanalizaci je potřeba ohlásit na MěÚ a mít platnou smlouvu o odvádění splaškových vod, jak ukládá Zákon č. 274/2001 Sb., kde lze udělit pokutu až do 50.000 Kč za neoprávněné vypouštění odpadních vod do kanalizace, bez uzavřené smlouvy o odvádění odpadních vod. Tyto sankce se vztahují také na vypouštění dešťových vod do veřejné splaškové kanalizace!

Všichni, kteří doposud nemají uzavřenou platnou smlouvu o odvádění splaškových vod a jsou napojeni na veřejnou kanalizaci nebo odvádějí dešťové vody do veřejné splaškové kanalizace, vyzýváme k nápravě této skutečnosti.

Dále vyzýváme všechny, kteří doposud nevyřešili odvádění splaškových vod ze svých nemovitostí kde je kanalizace vybudována, aby tak učinili neprodleně nebo alespoň kontaktovali MěÚ Šenov za účelem sdělení dalšího postupu.

Vážení občané, všem, kteří svou zákonnou povinnost ve vztahu k nakládání se splaškovými vodami splnili řádně a včas děkujeme, naproti tomu všem, kteří tak doposud neučinili, sdělujeme, že na místně příslušný stavební úřad byl předán seznam všech nenapojených nemovitostí k dalšímu řešení. Mnozí z těch, kteří ještě nejsou napojeni, již obdrželi písemné oznámení stavebního úřadu o provedení kontrolní prohlídky. 

Předmětná stavba byla realizována pouze díky značnému finančnímu přispění jak SFŽP ČR, tak i Evropských fondů, tudíž je naší povinnosti splnit veškeré závazky plynoucí z této finanční spoluúčasti.

Jsme přesvědčeni a pevně věříme, že do konce roku 2017 bude vyřešeno nakládání se splaškovými vodami města Šenova u 100% nemovitostí, kde je to možné, za což Vám všem děkujeme.

Zároveň upozorňujeme, že v oblastech kde není kanalizace vybudována a není ani plánu ji budovat, mohou občané žádat o příspěvek na vybudování domovní čistírny odpadních vod.

 

Tomáš Král, Odbor investic, HM a dopravy, email: tkral@mesto-senov.cz, tel. 596 805 949