Oficiální webové stránky města Šenov

Menu: důležité odkazy

MÍSTNÍ POPLATEK ZA ODVOZ ODPADŮ A MÍSTNÍ POPLATEK ZA PSA

Místní poplatek za odvoz odpadů

Dle Obecně závazné vyhlášky města Šenov (dále jen OZV) č. 4/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, se sazba ročního poplatku oproti loňskému roku nemění a činí 600,-Kč za osobu. Ke konci měsíce února jsou zasílány poplatníkům složenky na úhradu tohoto poplatku.

Splatnost poplatku

 1. poplatek do výše 1 000,-Kč/rok je splatný jednorázově, vždy nejpozději do 31.3.;
 2. je-li poplatek vyšší než 1 000,-Kč/rok ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31.3. a do 31.7. aktuálního roku.
 3. i při částce vyšší než 1 000,-Kč/rok lze poplatek uhradit jednorázově, vždy do 31.3. aktuálního roku.

Poplatky lze uhradit:

 • hotově v pokladně MěÚ Šenov
 • převodem z účtu poplatníka, nutno uvést variabilní symbol poplatníka
 • složenkou na poště.

Žádáme poplatníky o dodržení splatnosti poplatku.

Více podrobností viz. OZV č.4/2016 na webových stránkách města.

 

Místní poplatek za psa

Upozorňujeme majitele psů, že dle Obecně závazné vyhlášky města Šenov o místních poplatcích č. 3/2016, platné od 1.1.2017 je držitel psa povinen uhradit poplatek, nečiní-li více než 500,-Kč ročně, nejpozději do 31.3.

Sazby poplatku ze psů

Sazba poplatku za kalendářní rok činí

 1. za psa, jehož držitel má trvalý pobyt v rodinném domě 350,- Kč;
 2. za druhého a každého dalšího psa, jehož držitelem je osoba uvedená v písm. a) 400,-Kč
 3. za psa, jehož držitel má trvalý pobyt v bytovém domě 800,-Kč;
 4. za druhého a každého dalšího psa, jehož držitelem je osoba uvedená v písm. c) 1000,-Kč
 5. za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů anebo poživatel sirotčího důchodu 200,-Kč;
 6. za druhého a každého dalšího psa, jehož držitelem je osoba uvedená v písm. e) 300,-Kč.

Poplatníkům je zasílána složenka do konce měsíce února 2017 složenky na úhradu tohoto poplatku.

Přihlášení nebo nahlášení změn, prosím, proveďte osobně na MěÚ, případě mailem:

jstixova@mesto-senov.cz.


FO/Ing. J.Štixová