Oficiální webové stránky města Šenov

Menu: důležité odkazy

Plnění úkolů uvolněných členů zastupitelstva Šenov

Zastupitelstvo města zvolilo na svém ustavujícím zasedání dne 4. 11. 2014 pět členů rady města, kterou tvoří starosta, místostarosta a další 3 členové rady. Počet uvolněných členů stanovilo zastupitelstvo na dva.
Zastupitelstvo města svěřilo oblasti plnění úkolů uvolněným členům zastupitelstva takto:

Starosta         Místostarosta       Společná oblast
(klikněte na odkaz nebo rolujte na stránce níže)

Starosta

 • rozšíření kanalizace SEVER
 • strategie rozvoje města, územní plán
 • organizačně technické zabezpečení jednání orgánů města – svolávání RMě, ZMě a kontroly materiálů
 • občanské záležitosti – stížnosti, petice
 • bezpečnost a ochrana veřejného pořádku – spolupráce s PČR
 • městská policie – řídící a kontrolní činnost
 • finance a rozpočet, včetně finančního výboru
 • ekonomický rozvoj – půjčky, úvěry, zástavy majetku
 • mládež, tělovýchova a sport, zájmové organizace a spolky
 • podnikání – jednání s podnikateli ve věci výhledového rozvoje města
 • kontroly vyúčtování dotací na úseku, kde má zodpovědnost
 • stavebně správní činností
 • vnitřní věcí a správy – obecně závazné vyhlášky, nařízení obce
 • evropské fondy a operační programy
 • prevence kriminality- akce v MŠ, ZŠ, restaurace
 • protidrogové aktivity
 • školství – ZŠ, MŠ, ZUŠ
 • vítání občánků
 • setkání jubilantů 70
 • setkání se spolky a podnikateli
 • životní prostředí, zemědělství, ovzduší, odpady a plynofikace, sběrný dvůr
 • chodník Václavovická, Petřvaldská, přechod Podlesí, cyklostezky
 • nástavba a přístavba ZŠ
 • zámecký park a úprava okolí staré školy
 • MŠ – zahrady v přírodním stylu, stavební úpravy
 • úpravy sport areálů
 • garant komisí: sociální a volnočasová, rozvoje města a investic, životního prostředí, bezpečnosti
 • zateplování budov města

Místostarosta

 • kanalizace JIH
 • zahraniční styk Č-P a Č-S spolupráce
 • kultura – knihovna, muzeum, společenské akce, jarmark, ples
 • získávání sponzorských darů a financí od podnikatelů, živnostníků a firem pro město osobními jednáními
 • majetkoprávní vztahy města – vyvlastňování, věcná břemena
 • kontrola vyúčtování dotací na úseku, kde má zodpovědnost
 • vnitřní kontrolní činnosti, včetně kontrolního výboru
 • cestovní ruch – kulturní památky, spolupráce s církvi, naučná stezka
 • doprava – dopravci
 • silniční hospodářství – správa silnic MSK, místní komunikace, osvětlení
 • výběrová řízení dle zákona o VZ
 • chodník Škrbeňská, přechod Škrbeň a náměstí, AZ Tichá, omezení nákladní dopravy
 • realizace obnovy alejí
 • sociální péče – DPS
 • sociální služby a zdravotnictví
 • Region Slezská brána, Euroregion Beskydy
 • Místní akční skupiny
 • zlaté a diamantové svatby
 • návštěvy jubilantů
 • garant komisí: kulturní, dopravní
 • ORP – obce s rozšířenou působnosti

Společná oblast

 • požární ochrana – výjezdová jednotka
 • krizové řízení – záplavy, vichřice, integrovaný záchranný systém – MěP, PČR, SDH, MěPOS
 • jednání na ministerstvech, kraji
 • propagace a publicita činnosti města

O rozdělení kompetencí starosty a místostarosty rozhodlo ZMě usnesením č. 2/f/2 dne 18.11.2014