Oficiální webové stránky města Šenov

Menu: důležité odkazy

Podmínky programu „PODPORA A ROZVOJ AKTIVIT SPOLKŮ VE MĚSTĚ ŠENOV NA ROK 2019“

Dokument PDF, 157 Kb

I. Název dotačního programu
„Podpora a rozvoj aktivit spolků ve městě Šenov na rok 2019“ (dále jen „program“)

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace
Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je město Šenov (dále jen „město“), Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov, IČ: 00297291.

III. Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty:   
Dotace jsou  peněžní prostředky poskytnuté z rozpočtu města, určené k podpoře aktivit spolků.

Činnosti musí být realizovány v níže uvedených oblastech:

 • Dotace na vlastní činnost (náklady spojené s obvyklou celoroční činností žadatele včetně nákupu materiálního vybavení nutného k jeho činnosti);
 • Dotace na projekt (jednorázová akce zpravidla krátkodobého charakteru);
 • Dotace na údržbu a inovaci stávajících zařízení (údržba, rekonstrukce a obnova stávajících sportovišť a jiných míst souvisejících s činností žadatele.

Peněžní prostředky nelze poskytnout na:

 • úhradu výdajů na pohoštění, občerstvení, rauty, dary apod.,
 • leasingové splátky, úroky z úvěrů a půjček, jakékoliv finanční závazky, smluvní pokuty, penále, úroky z prodlení či jakékoliv jiné majetkové sankce, daně, pojištění,
 • úhradu cestovních náhrad vlastními auty vyjma přepravy při závodech, soustředěních, turnajích, soutěžích, vystoupeních a přehlídkách sportovců a realizaci zájmových aktivit pro děti a mládež mimo území města Šenova. Sazba na 1 km může činit maximálně 5 Kč/km.
 • mzdy a jakékoliv finanční odměny organizátorům akce (s výjimkou placených služeb, např. honorářů umělců),
 • výdaje na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku.

IV. Důvody podpory stanoveného účelu:

Cílem je systematická podpora sportovních, volnočasových, zájmových a výchovně vzdělávacích aktivit dětí a mládeže města Šenov na území města za účelem zlepšení všestranného rozvoje dětí a mládeže, zároveň jako prevence sociálně – patologických jevů      a podpora konání jednotlivých akcí za účelem vhodného a smysluplného doplnění života občanů Šenova.

V. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu města na podporu stanoveného účelu:

Předpokládaný objem peněžních prostředků na podporu stanoveného účelu je stanoven ve výši 435 000 Kč a bude schválen Zastupitelstvem města Šenov. Poskytnutí dotací a jejich konečná výše jsou podmíněny schválením peněžních prostředků v rozpočtu města Šenov       na rok 2019 zastupitelstvem města.

VI. Maximální výše dotace a kritéria pro stanovení výše dotace:

Maximální výše celkové dotace v jednotlivém případě je 50 000 Kč. Hlavním kritériem výše dotace je počet registrovaných členů spolku, zejména členů ve věku do 18 let, velikost cílové skupiny, kvalita záměru. Doplňujícími kritérii jsou vykázané výsledky a finanční náročnost dané aktivity.

VII. Vymezení okruhu žadatelů:

Dotační program je určen pro spolky, pobočné spolky a zapsané spolky, které mají sídlo nebo působnost na území města Šenov. O dotaci nemohou žádat politické strany a hnutí podle zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a politických hnutích a právní subjekty zřízené městem Šenov.

VIII. Lhůta pro podání žádosti:

Řádně vyplněná žádost o poskytnutí dotace, jejíž vzor je přílohou č. 1 tohoto programu, se všemi přílohami a v jednom vyhotovení lze podat pouze doporučeně poštou (adresa: Městský úřad Šenov, správní odbor, Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov) nebo osobně na podatelně Městského úřadu Šenov od 19. 1. 2019 do 28. 2. 2019. Termínem podání se rozumí datum podání na poště nebo datum podání na podatelně Městského úřadu Šenov (dne 28. 2. 2019 do 14.30 hod.)

IX. Kritéria pro hodnocení žádosti:

 • žádost nesmí být v rozporu s tímto programem,
 • žádost nesmí být podána jakýmkoli jiným způsobem (např. faxem nebo pouze e-mailem) nebo být doručena na jinou adresu,
 • žádost musí být podána v daném termínu pro předložení žádostí,
 • žádost musí být podána na patřičném formuláři, podepsána všemi povinnými osobami a doložena všemi aktuálními kopiemi povinných příloh:
  a) výpis ze spolkového rejstříku, stanovy spolku[1]
  b) plná moc, jmenovací dekret, zápis o zvolení členů statutárního orgánu či jiný doklad opravňující danou osobu jednat a podepisovat jménem žadatele v souladu s platnými doloženými doklady
  c) smlouvy o zřízení běžného účtu v některém z peněžních ústavů (popř. výpis z účtu ne starší 2 měsíců)
 • žadatel nesmí mít k termínu podání žádosti vůči poskytovateli neuhrazené finanční závazky po lhůtě splatnosti,
 • v případě porušení kritérii bude žádost vyřazena a nebude posuzována.

X. Lhůta pro rozhodnutí o žádosti

O žádosti rozhodne Rada města Šenov na své schůzi nejpozději v dubnu 2019 po doporučení sociální a volnočasové komise.

S výsledkem rozhodnutí rady města budou žadatelé seznámeni jeho zveřejněním do 5 dnů po schválení na úřední desce Městského úřadu Šenov a internetových stránkách města Šenov (www.mesto-senov.cz). Dále bude výsledek vyhodnocení žádostí zveřejněn v Oběžníku.

XI. Podmínky pro poskytnutí dotace:

Splnění a dodržení všech bodů dotačního titulu.

Vyrovnání veškerých závazků k rozpočtu města, tedy správně a ve stanoveném termínu předložené vyúčtování, pokud byly žadateli v předchozím roce poskytnuty peněžní prostředky. Finanční vypořádání dotace musí být provedeno na tiskopise, který je přílohou č. 2 tohoto programu. 

XII. Další podmínky:

 • Program bude zveřejněn od 19. 12. 2018 na úřední desce Městského úřadu Šenov, na úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup, na internetových stránkách města Šenov (www.mesto-senov.cz) a dále bude zveřejněna informace v Oběžníku.
 • Formulář Žádosti o poskytnutí dotace a program jsou k dispozici na správním odboru Městského úřadu Šenov a internetových stránkách města Šenov.
 • Jednotlivé žádosti zpracovává komise sociální a volnočasová ve spolupráci se správním odborem městského úřadu. Dotace jsou poskytovány jednorázově nebo případně ve splátkách na příslušný kalendářní rok, tj. rok 2019.
 • S žadateli, jejichž projekty budou radou města schváleny, uzavře město Šenov prostřednictvím finančního odboru Městského úřadu Šenov veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace (dále jen „smlouva“). V této smlouvě  bude mimo jiné stanoven účel použití dotace, výše dotace a termín předložení vyúčtování. 
 • Z prostředků dotace je možno hradit i náklady, které příjemci dotace vznikly v souvislosti s naplňováním programu před rozhodnutím rady města o poskytnutí dotace; nejdříve k datu 1. 1. 2019.
 • Peněžní prostředky musí být vyčerpány nejpozději do 31. 12. 2019. Za splnění účelu čerpaných peněžních prostředků a za pravdivost i správnost závěrečného finančního vyúčtování zodpovídá statutární zástupce žadatele.
 • V případě nevyužití schválené a poskytnuté dotace nebo nedodržení účelu uvedeného v uzavřené smlouvě musí být peněžní prostředky, případně jejich poměrná část, vráceny zpět na účet města Šenov. Podmínky vrácení peněžních prostředků stanoví příslušná smlouva.
 • Vyúčtování poskytnuté dotace a prohlášení o správnosti a pravdivosti závěrečného vyúčtování, včetně fotokopií dokladů souvisejících s dotací města, je příjemce povinen předložit do dvou měsíců po ukončení realizace projektu; vyúčtování akcí s datem konání v listopadu a prosinci předložit do 13. ledna 2020. Roční vyúčtování akcí, jejichž plnění se uskutečnilo před podpisem smlouvy, je příjemce povinen předložit poskytovateli v termínu do 1 měsíce po obdržení dotace.
 • Úsek právní a kontrolní Městského úřadu Šenov po obdržení vyúčtování provede kontrolu správnosti předložených účetních dokladů a dodržení účelovosti použitých peněžních prostředků, a to v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
 • Na poskytnutí dotace není právní nárok. Žadatelům se předložené žádosti a projekty nevracejí.
 • O veškerých změnách údajů uváděných v žádosti je žadatel povinen informovat městský úřad nejpozději do 7 dnů od jejich vzniku.

XIII. Přílohy
Příloha č. 1  Tiskopis žádosti o poskytnutí dotace

Příloha č. 2  Tiskopis vyúčtování dotace

Kontaktní osoba:

Ing. Blažena Preinová, Správní odbor, Městský úřad Šenov, Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov, tel. 596 805 941, e-mail: bpreinova@mesto-senov.cz

Tento program byl schválen Radou města Šenov usnesením č. 4/b/5. dne 18. 12. 2018.

[1] netýká se žadatelů, kteří již tyto přílohy předkládali v uplynulých letech, a nedošlo ke změnám.