Oficiální webové stránky města Šenov

Menu: důležité odkazy

NEJČASTĚJI TELEFONICKY KLADENÉ OTÁZKY K PŘIPRAVOVANÉMU VYDÁNÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU

Mezi občany Šenova se šíří různé informace týkající se návrhu Územního plánu Šenova. Jako občané se obracíte na náš stavební úřad, na ostravský magistrát, na krajský úřad, pořizovatele, na zaměstnance úřadu nebo na starostu s nejrůznějšími dotazy. Některé dotazy se často opakují, proto zveřejňuji odpovědi k nejčastějším otázkám přímo zde.
————————
Dotaz: Proč nový územní plán řeší pouze oblast Volenství?
Odpověď: Nový územní plán se zpracovává pro celé město Šenov, a nejenom pro oblast Volenství. V současné době jste mohli ve vašich poštovních schránkách najít informační letáky, které jsou roznášeny některými spoluobčany. V tomto informačním letáku je vyobrazen nákres lokality Volenství, převzaté z územní studie z roku 2017. Z tohoto zákresu někteří nabyli mylného dojmu o rozsahu návrhu nového Územního plánu Šenova, který bude zastupitelstvo projednávat.
————————
Dotaz: Chystám se přijít na zastupitelstvo. Kdy a o čem budu jako občan hlasovat na zastupitelstvu?
Odpověď: Na zasedání Zastupitelstva města o jednotlivých projednávaných materiálech ze zákona hlasují členové tohoto zastupitelstva ne občané. Občané mohli své připomínky a námitky uplatnit, v souladu se zákonem, při projednávání jednotlivých fází návrhu územního plánu, tj. při jeho společném jednání nebo při veřejném projednávání, které se konalo v květnu 2017 a červnu 2018. Před hlasováním o rozhodnutí o vydání územního plánu mohou své dotazy předkládat zastupitelé. Veřejnost o vydání územního plánu nehlasuje, ale v rámci rozpravy se může k dané problematice vyjádřit.
————————
Dotaz: Kolik lokalit podobných Volenství určených pro výstavbu tají před námi zastupitelé?
Odpověď: Ostravský magistrát má v současnosti projednané a zaevidované studie s rozsáhlejší výstavbou individuálního bydlení v lokalitách Do Dědiny, K Potoku a Volenství. Jednotlivé územní studie jsou zaevidované na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje, do těchto studií je možné nahlédnout na útvaru hlavního architekta ostravského magistrátu, na našem stavebním úřadu nebo na webových stránkách města Šenov.
————————
Dotaz: V srpnu 2017 jsem žádal stavební úřad, aby byl můj pozemek byl zařazen jako stavební. Nebylo mě vyhověno. Chci přinést na zastupitelstvo novou žádost. Mohou mi vyhovět zastupitelé?
Odpověď: Zastupitelé města na zasedání nemohou projednat ani odsouhlasit žádné nové požadavky ze strany občanů. Jednotlivé podané požadavky byly projednány v průběhu pořizování návrhu Územního plánu Šenova. Bohužel všem se nedalo nevyhovět, a to jednak pro nesouhlas dotčených orgánů a jednak pro nekoncepčnost některých požadavků. Nové požadavky, jako je ten váš, bude možné řešit v rámci možných budoucích změn nového územního plánu.
————————
Dotaz: Co se stane, když zastupitelé územní plán schválí?
Odpověď: Vydáním nového územního plánu přestane dosavadní územní plán platit, a to včetně všech jeho změn a začne platit schválený územní plán. Největším rozdílem mezi stávajícím a novým územním plánem bude nová regulace maximálního zastavění pozemku, která je navržena na 30%, do této plochy se započítává jak samotná stavba (např. rodinný dům) ale i veškeré doplňkové stavby (např. bazény, garáže, přístřešky) a veškeré zpevněné plochy. V praxi to bude znamenat, že 70% pozemku bude muset zůstat nezastavěnou plochou. Občané, kteří roky čekali se svými požadavky a bude jim vyhověno, mohou po získání povolení začít stavět na daných pozemcích. Město bude moci pokračovat v připravovaných investicích jako šířkové korekce cest, výstavbě chodníků a cyklostezek, kanalizačních čerpacích stanic, modernizaci veřejných prostranství a sportovišť.
————————
Dotaz: pokud zastupitelé schválí nový ÚP, na koho a kdy se mohu obrátit o přezkoumání jejich rozhodnutí nebo podat stížnost? Je rozhodnutí zastupitelů konečné, nebo může někdo zrušit celý plán, případně jeho část, s kterou nesouhlasím?
Odpověď: Rozhodnutí zastupitelstva je ve věci schválení územního plánu konečné, je však možno vůči samotnému územnímu plánu podat mimořádné opravné prostředky. Současná zákonná úprava pamatuje na možnost přezkoumatelnosti, a to tak, že územní plán jako opatření obecné povahy je přezkoumatelný nadřízeným správním orgánem, nebo správním soudem, a to v zákonem stanovené lhůtě.
————————
Dotaz: co se stane, když zastupitelé územní plán neschválí nebo nepřijmou žádné usnesení?
Odpověď: Pokud by došlo k neschválení návrhu nového Územního plánu Šenova, tak v rámci rozhodnutí o neschválení bude muset být specifikováno se kterou částí a pokynem, jak se daná část má upravit. Následně by se návrh upravil dle tohoto pokynu a znova projednal v rámci opakovaného veřejného projednání a následně s dotčenými orgány. Nové veřejné projednání by bylo jen a pouze v rozsahu dané změny, bez jakýchkoliv dalších změn. Po projednání takto upraveného návrhu by byl znovu předložen zastupitelstvu k rozhodnutí. Do doby vydání nového územního plánu bude platit stávající Územní plán obce Šenov a to ve znění všech jeho změny. Rovněž budou platit veškeré dnes platné a zaevidované územní studie. Z aktuálně platného stavebního zákona vyplývá, že platnost stávajícího Územního plánu obce Šenov skončí k 31.12.2022. Po uplynutí této lhůty nebude mít Město Šenov žádný územní plán a tudíž nebude možná žádná výstavba ani rozvoj města, protože veškeré dotační tituly jsou vázány na schválený Územní plán.
————————
Dotaz: Nový územní plán hájí jen zájmy developerů. Proč neřeší i požadavky občanů?
Odpověď: V rámci zpracování zadání a návrhu nového územního plánu uplatnilo své požadavky cca 120 vlastníků pozemků v Šenově, dalších 40 požadavků uplatnilo město. Město v rámci projednávání se snažilo uhájit co největší množství požadavků občanů, ale vždy to nebylo možné. Navrhovaný stav je výsledkem dlouhého a náročného jednání s příslušnými dotčenými orgány, hájících si požadavky vycházejících ze svých právních úprav. Většina větších ploch byla v rámci projednávání návrhu Územního plánu Šenova buď vypuštěna, nebo přesunuta do rezerv. Zbývající část větších rozvojových ploch byla ponechána jen z důvodu, že byly vázány na platnou a zaregistrovanou územní studii, nebo už dochází k výstavbě na takovýchto plochách.
————————
Dotaz: proč je nově lokalita Volenství navrhována pro bydlení, proč není jako dosud zemědělskou půdou?
Odpověď: Lokalita Volenství je od roku 2008 změnou územního plánu č. 4 určena k individuálnímu bydlení. Počátek změny č. 4 se datuje do roku 2004, od tohoto roku byl až do roku 2008 projednáván a tak byl schválen. Vlastník daného pozemku si nechal a zaevidoval jim zpracované Územní studie, a to roku 2011 a 2017. Tyto územní studie byly zpracovány na základě požadavku vycházejícího z platného územního plánu, a jejich účelem bylo zpřesnění možnost výstavby, tj. trasování komunikací, inženýrských sítí a řešení likvidace dešťových vod. Nejedná se tudíž o nově navrhovanou plochu pro zástavbu. Návrh nového Územního plánu, musel nějakým způsobem zaevidované územní studie zohlednit, ve většině případů z těchto územních studii převzal pouze trasování páteřních komunikací a trasování inženýrských sítí.
————————
Dotaz: Můj pozemek byl od prvního vydání územního plánu veden jako stavební. Nyní jsem zjistil, že v novém ÚP již stavební není. Co mohu udělat pro to, aby se co nejdříve stal stavebním?
Odpověď: Nejedná se o ojedinělou situaci, ale o situaci více pozemků. Stávající územní plán byl co se možnosti výstavby týká předimenzovaný. Na tento stav v rámci projednání bylo mnohokrát poukazováno ze stran dotčených orgánů. V budoucnu se určitě budou pořizovat nové změny ÚP a to jak na vlastní náklady, tak i na náklady Města Šenova. V rámci těchto změn bude možné požádat o změnu využitelnosti daného pozemku a v rámci projednání bude možné znova posoudit a projednat takovouto změnu.