Oficiální webové stránky města Šenov

Menu: důležité odkazy

DOTAZY OBČANŮ – NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN

DOTAZ

Dobrý den, pane Procházka.
Prosím pěkně, jak bylo naloženo s podáními, která byla učiněna mnou, mou matkou (18.06.2018) a mým bratrem (tady si přesným datem nejsem podáním na podatelnu či přímo na stavební odbor nejsem jista) na podatelně města stran nového územního plánu?
Nebyli jsme informováni ani při podání v předcházejícím řízení, ani v textu návrhu územního plánu.
Děkuji za odpověď.

————————
ODPOVĚĎ

Dobrý den,
co se týče Vašeho dotazu ve věci podaných námitek a připomínek vůči návrhu Územního plánu Šenova, veškeré podané námitky a připomínky byly řádně zaevidovány, následně projednány a vyhodnoceny ve spolupráci určeného zastupitele a pořizovatele. Následné rozhodnutí o jednotlivých námitkách bylo projednáno s příslušnými dotčenými orgány. Samotné rozhodnutí o námitkách je součástí vydaného Územního plánu. V současné době bude návrh předložen Zastupitelstvu města Šenov k rozhodnutí na jeho zasedání konaném dne 18.09.2018. Do rozhodnutí zastupitelstva města není možné podat informaci o vyhodnocení jednotlivých námitek a připomínek, a to z důvodu, že není možné předjímat dané rozhodnutí. Tudíž je nutné vyčkat až na rozhodnutí Zastupitelstva města Šenov.
Jak veřejné projednání, tak i opakované veřejné projednání je součástí jednoho a téhož stupně projednávání návrhu Územního plánu. Námitky a připomínky, které byly podány v rámci jak veřejného projednání, tak i jeho opakování, budou vyhodnoceny v rámci rozhodnutí o námitkách, jenž bude součástí finální verze návrhu Územního plánu Šenova předloženého výše uvedenému zastupitelstvu.
S pozdravem a přáním příjemného dne
Stanislav Procházka

———————————————————————————————————————————–
DOTAZ

Dobrý den.
Chtěl bych se informovat ohledně schválení územního plánu Šenova, konkrétně v lokalitě Volenství. Zajímalo by mne, v jakém je toto stavu a jakým způsobem mohu jeho schválení v této nesmyslné podobě ovlivnit. Zároveň bych se chtěl zeptat, i s ohledem na blížící volby, kdo ze zastupitelů jmenovitě tento plán podporuje.
Předem děkuji za odpověď.
S pozdravem

————————-
ODPOVĚĎ

Dobrý den,
ve věci první části dotazu, dotazovaný pozemek se změnil k výstavbě změnou č. 4 stávajícího Územního plánu obce Šenov. Změna č.4 byla schválena rozhodnutím Zastupitelstva obce dne 25.09.2008, s účinností k 17.10.2008. V rámci změny č. 4 byla dána možnost výstavby v této lokalitě s podmínkou zpracování územní studie. Na danou lokalitu byly zpracovány celkově dvě územní studie, a to ke dni 26.04.2011 a k 11.01.2017. Tyto územní studie pořídil Magistrát města Ostravy a obě tyto územní studie jsou v současné době v platnosti. Tudíž vlastník daného pozemku ve vztahu ke stávajícímu územnímu plánu má možnost využít dané území, a to v souladu s přípustným využitím stávajícího Územního plánu obce Šenov a předmětnými územními studiemi.
Návrh nového územního plánu pouze respektoval platný územní plán a zpracované územní studie. Ale přebírá pouze a jenom trasování páteřních komunikací a vedení sítí technické infrastruktury. Nově ovšem zavádí regulaci maximální zastavitelnosti pozemků na území města Šenov, a to 30 % dané výměry pozemku. Do této výměry se započítává jak samotná stavba, tak i veškeré zpevněné plochy a plochy doplňkových staveb. Stávající územní plán tuto regulaci nemá, takže jinak řečeno, procento zastavěnosti může být mnohonásobně větší a není, jak jí zabránit, ani regulovat. Doplněním této regulace bylo sledováno zvětšení nezastavěné části pozemků vůči zastavěné části pozemku (stavbám). V tomto omezení znamená nový územní plán zásadní vstup, který přispěje k rozumné výstavbě v tomto území.
Návrh nového územního plánu bude předložen Zastupitelstvu města k vydání na zasedání dne 18.09.2018. V rámci vydání mají zastupitelé právo jak daný návrh přijmout, tak i odmítnou. V případě nevydání nového ÚP, bude platný stávající Územní plán obce Šenov, a to včetně daných studií a tudíž možnosti výstavby bez omezení % zastavěnosti pozemku. Platnost stávajícího Územního plánu obce Šenov bude do 31.12.2022, kdy je jeho platnost ukončena zákonným nařízení § 188 stávajícího Stavebního zákona (č. 183/2006, dále SZ).
V obou případech zůstává daná lokalita určena k výstavbě, ale v případě schválení návrhu nového Územního plánu Šenova přibude navíc regulace řešící, kolik % z pozemku bude moci být zastavěno zpevněnými plochami a stavbou.
Co se týče druhé části Vašeho dotazu, občané ze zákona mohou podávat připomínky a námitky v rámci jednotlivých zákonem určených fází procesu pořizování územního plánu, tj. v rámci projednání dle § 50 a §52 stavebního zákona.
Třetí část se týká zastupitelů podporující návrh. Na tuto část Vám stavební úřad není schopen odpovědět, a to z důvodu, že mu tato skutečnost není známá.
Zastupitelé města mají rovněž pravomoc s návrhem nového územního plánu nesouhlasit a vrátit jej s pokyny k úpravě pořizovateli k novému projednání, nebo jej úplně zamítnout.
V případě, že dojde k vydání nového Územního plánu Šenova, budou ze strany města také činěny kroky k tomu, aby byly územní studie týkající se lokality Volenství vyřazeny z evidence územně plánovacích podkladů a nemohly by být použity jako podklad pro rozhodování v území, neboť se dostanou v některých částech do rozporu s územním plánem.
Pokud byste měl zájem o nějaké doplňující informace, prosím o případné vyrozumění, nebo se můžete dostavit na zdejší stavební úřad, kde Vám rovněž tyto informace budou poskytnuty.

S pozdravem a přáním příjemného dne
Stanislav Procházka

1. Územní plán Šenov_text výroku
vyk08_koo