Oficiální webové stránky města Šenov

Menu: důležité odkazy

Strategie rozvoje města 2016 – 2023

Na dubnovém zastupitelstvu byla schválena Strategie rozvoje města Šenov do roku 2023. Tato strategie navazuje na předcházející rozvojový dokument, strategie rozvoje regionu a koncepci prevence kriminality. Strategie byla vytvořena na základě výsledků dotazníkového šetření mezi obyvateli, byly v ní zohledněny názory podnikatelů a náměty spolků, stejně jako připomínky odborných komisí.

Mezi silné stránky města patří např.: výhodná poloha mezi velkými městy, zájem o výstavbu, kladný přírůstek obyvatel, vysoká úroveň škol, dostupnost zdravotnických služeb, přítomnost městské policie, existující technická infrastruktura, podpora využití volného času občanů.

Mezi slabé stránky města patří např.: dlouhodobě zhoršena kvalita ovzduší, nedostatečná kapacita škol, špatný stav místních komunikací, chybějící chodníky, cyklostezky a lávka přes čtyřproudovou silnici, nedostatečná kapacita domu s pečovatelskou službou.

Městu se nabízejí následující příležitosti: možnost zvyšování finančních příjmů využitím dotačních titulů regionu, státu a EU, řešení nakládání s odpady, zkvalitnění bezpečnosti ve městě, vyrovnání příležitosti pro zdravotně hendikepované občany.

Další rozvoj města je ohrožen ekologickými riziky, čistotou ovzduší, způsobem financování obcí, riziky spojenými s imigrační vlnou a nepříznivou demografickou strukturou obyvatel.

Mezi priority a cíle města byly zařazeny především:

–          modernizace a rozšíření kapacit školních a předškolních zařízení

–          budování a výstavba infrastruktury města

–          využití dotačních rozvojových titulů

–          zkvalitňování životního prostředí

–          aktivní využití volného času

–          zkvalitňování služeb pro občany

–          rozvoj služeb a podnikání

–          vyrovnání příležitostí pro zdravotně hendikepované občany.

 

Jednotlivé aktivity v oblasti sociálního prostředí a lidských zdrojů, infrastruktury i životního prostředí jsou podrobně uvedeny ve strategii, která je zveřejněna na stránkách města mezi povinnými informacemi na odkazu dokumenty. Každý rok budou zastupitelé města v návaznosti na připravovaný rozpočet schvalovat akční plán, ve kterém budou uvedeny již konkrétní akce, které se budou připravovat projekčně a akce, které budou realizovány.

 

Vizí města je neustálé zvyšování životní úrovně občanů, vytváření zázemí pro příjemné a bezpečné bydlení ve městě zeleně s kvalitním životním prostředím. Dále budovat město s kvalitním zázemím pro podnikání, s dobrou dostupností služeb občanům, s možností kulturního, společenského a sportovního vyžití.

Děkuji všem občanům, podnikatelům, členům spolků za podněty k rozvoji města. Zároveň děkuji odborným komisím a zastupitelům za připomínkování strategie. Zvláštní poděkování vyslovuji svým spolupracovníkům ing. Petře Slívové z odboru investic města a zastupiteli Martinu Vaculíkovi, kteří se největší měrou zasloužili o zpracování a vydání tohoto dokumentu.

Ing. Jan Blažek, starosta