Oficiální webové stránky města Šenov

Menu: důležité odkazy

INFORMACE K VOLBÁM

Výsledky hlasování
Volby do zastupitelstev krajů konané dne 7.10. – 8.10.2016

Výsledky hlasování za územní celky – Šenov
Územní přehledy o volební účasti – Šenov
Výsledky voleb do zastupitelstev krajů – Moravskoslezský kraj

Celkové výsledky voleb – KRAJE
Jmenné seznamy a přehledy
Souhrnné statistické výsledky voleb

Výsledky hlasování
Volby do Senátu Parlamentu ČR konané dne 7.10. – 8.10.2016

Výsledky hlasování za územní celky – Šenov
Volební účast

Celkové výsledky voleb – SENÁT
Jmenné seznamy a přehledy

*************************************************************************

Rozhodnutím prezidenta č. 138/2016 Sb. byly dne 6. 5. 2016 prezidentem republiky vyhlášeny volby do zastupitelstev krajů a voleb do Senátu Parlamentu ČR (pro město Šenov ve Volebním obvodu č. 70 Sídlo: Ostrava – město) a stanoven termín jejich konání na pátek 7. října 2016 od 14.00 – 22.00 hodin a sobotu 8. října 2016 od 8.00 – 14.00 hodin, event. v případě konání 2. kola voleb do Senátu Parlamentu ČR na pátek 14. října 2016 od 14.00 – 22.00 hodin a sobotu 15. října 2016 od 8.00 – 14.00 hodin, opět v 1. pavilonu Základní školy v Šenově, Radniční náměstí 1040.

 1. Informace o možnosti voličů žádat o vydání voličského průkazu pro volby do ZASTUPITELSTEV KRAJŮVolič, který ve dnech voleb nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán (tzn. v místě svého trvalého pobytu), může podle ust. § 26a zák. č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů požádat obecní úřad (dle místa svého trvalého pobytu) o vydání voličského průkazu.Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, (tj. od 6. 5. 2016) a to:
 • osobně u obecního úřadu do okamžiku uzavření stálého seznamu (tj. do 16:00 hod. středy 5. 10. 2016) nebo
 • podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb obecnímu úřadu (tj. do 16:00 hod. pátku 30. 9. 2016); toto podání musí být v listinné podobě (žádost o voličský průkaz: www.mesto-senov.cz – odkaz formuláře – správní odbor) opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky; o osobně učiněné žádosti se sepíše úřední záznam.Obecní úřad voličský průkaz předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí (www.mesto-senov.cz – odkaz formuláře – správní odbor) s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.Právo hlasovat na voličský průkaz může při volbách do zastupitelstev krajů volič uplatnit v kterémkoliv okrsku, ovšem pouze na území kraje, v jehož územním obvodu má trvalý pobyt.
 1. Informace o možnosti voličů žádat o vydání voličského průkazu pro volby do SENÁTU PARLAMENTU ČRVolič, který ve dnech voleb nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu, popřípadě zvláštním seznamu vedeném zastupitelským úřadem je zapsán, může podle ust. § 6a zák. č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů požádat obecní úřad (dle místa svého trvalého pobytu), popřípadě ZASTUPITELSKÝ ÚŘAD (v zahraničí) o vydání voličského průkazu.Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, (tj. od 6. 5. 2016) a to:
 • osobně u toho, kdo stálý (tj. obecní úřad) nebo zvláštní seznam (tj. zastupitelský úřad) vede do okamžiku uzavření stálého seznamu nebo zvláštního seznamu (tj. do 16:00 hod. středy 5. 10. 2016) nebo
 • podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb obecnímu nebo zastupitelskému úřadu (tj. do 16:00 hod. pátku 30. 9. 2016); toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče1) nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky.Obecní úřad nebo zastupitelský úřad voličský průkaz předá nejdříve 22. 9. 2016 osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle. Pro I. a II. kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR se voliči vydají dva samostatné voličské průkazy.

  Právo hlasovat na voličský průkaz může při volbách do Senátu Parlamentu ČR volič uplatnit v kterémkoliv volebním okrsku ovšem pouze na území volebního obvodu, kde má trvalý pobyt, popřípadě volič nebydlící v ČR ve kterémkoliv senátním volebním obvodu, kde jsou volby vyhlášeny.

  Na zastupitelských úřadech se hlasování pro volby do Senátu nekoná.

  Pokud se volič ve dnech voleb bude nacházet v nemocnici, nebo podobném zdravotnickém či sociálním zařízení, má možnost nechat se zapsat do zvláštního seznamu voličů vedeného příslušným úřadem (správce příslušného zařízení musí údaje voličů předat úřadu do 30. 9. 2016 do 14:00 hod.)

   

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů městský úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. Tyto požadavky může ohlašovat osobně nebo telefonicky na telefonním čísle 596 805 941.

 

Hlasovací lístky budou voličům doručeny nejpozději 3 dny přede dnem voleb prostřednictvím České pošty, s. p.

Další podrobné informace k volbám obdrží voliči prostřednictvím České pošty společně s hlasovacími lístky. Veškeré informace jsou rovněž k dispozici na internetových stránkách Českého statistického úřadu www.volby.cz a ministerstva vnitra www.mvcr.cz.

 

Informace k volbám poskytuje Ing. Blažena Preinová, tel: 596 805 941
Preinová/SO