Oficiální webové stránky města Šenov

Menu: důležité odkazy

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2017 – 20.10.2017 a 21.10.2017

Formuláře

Plná moc (dokument DOC, 16,8 kB)
Žádost o vydání voličského průkazu (dokument DOC, 17,2 kB)

*************************************************************************

Termín voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky byl prezidentem republiky vyhlášen na pátek 20. října a sobotu 21. října 2017.

VOLIČSKÉ PRŮKAZY:

Ode dne vyhlášení voleb, tj. od 2. května 2017 může volič, který nebude moci volit ve svém volebním okrsku, požádat o voličský průkaz. Vydávat vyhotovené voličské průkazy bude možné nejdříve od čtvrtka 5. 10. 2017. 

Volič může požádat o vydání voličského průkazu, a to:

  • osobně u obecního úřadu do okamžiku uzavření stálého seznamu, tj. do 16:00 hod. středy 18 10. 2017) nebo

  • podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb obecnímu úřadu, tj. do 16:00 hod. pátku 13. 10. 2017); toto podání musí být v listinné podobě (ŽÁDOST O VOLIČSKÝ PRŮKAZ: www.mesto-senov.cz – odkaz formuláře – správní odbor) opatřené úředně ověřeným podpisem voliče[1]) nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky. Obecní úřad voličský průkaz předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí (www.mesto-senov.cz – odkaz formuláře – správní odbor) s ověřeným podpisem voliče 1) žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.Právo hlasovat na voličský průkaz může při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech voleb volič uplatnit v kterémkoliv volebním okrsku.

VOLBY V ZAHRANIČÍ:

Při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky je možno hlasovat i v zahraničí na příslušných zastupitelských úřadech. Podrobné informace k možnosti volit v zahraničí naleznete na webových stránkách ministerstva vnitra. Státní volební komise na svém 141. jednání dne 5. května 2017 určila losem podle § 8 odst. 2 písm. i) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR, Středočeský kraj krajem, kterému budou podřazeny všechny zvláštní stálé volební okrsky v zahraničí.

VOLBY V NEMOCNICI NEBO OBDOBNÉM ZAŘÍZENÍ:

Pokud se volič ve dnech voleb bude nacházet v nemocnici, nebo podobném zdravotnickém či sociálním zařízení, má možnost nechat se zapsat do zvláštního seznamu voličů vedeného příslušným úřadem (správce příslušného zařízení musí údaje voličů předat úřadu do 13. 10. 2017 do 14:00 hod.)

V případě krátkodobé hospitalizace nebo v případě, že volič neví, kde se přesně ve dnech voleb bude nacházet (např. předpokládaná hospitalizace), se jeví jako nejvhodnější řešení  – vyřízení voličského průkazu, na který volič může volit v jakékoliv volební místnosti na území České republiky. V případě, že si volič vyřídil voličský průkaz a ve dnech voleb nakonec bude v         nemocnici nebo v obdobném zdravotnickém zařízení, může na tento voličský průkaz v této nemocnici nebo v tomto obdobném zdravotnickém zařízení hlasovat.

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů městský úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.  Tyto požadavky může ohlašovat osobně nebo telefonicky na telefonním čísle 596 805 941.

Veškeré informace k volbám jsou k dispozici na webových stránkách ministerstva vnitra: www.mvcr.cz –  odkaz informační servis – volby.

Osoba zodpovědná  za organizaci a průběh voleb: Ing. Blažena Preinová, tel: 596 805 941.                                                                                          

                                                                                                                                                                          Preinová/SO


[1])Podle ust.  § 8 odst. 2 písm. f) zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích je tento úkon (ověření podpisu) osvobozen od povinnosti hradit správní poplatek.